Μια ακόμη προσπάθεια ενίσχυσης της οικογενειακής Διαμεσολάβησης σημειώθηκε από την κυβέρνηση της Αγγλίας με την απόφαση της να επεκτείνει το πρόγραμμα νομικής βοήθειας στην οικογενειακή Διαμεσολάβηση μέχρι το 2018.

Σε αυτή την κατεύθυνση δικηγορικές εταιρείες της Αγγλίας προσκλήθηκαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση της Αγγλίας έθεσε ψηλά τα κριτήρια ποιότητας για την παροχή των υπηρεσιών από τις δικηγορικές εταιρείες. Τα κριτήρια αυτά τέθηκαν από θεσμικούς φορείς όπως το Συμβούλιο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Family Mediation Council)  και Συμβούλιο για τα πρότυπα οικογενειακής Διαμεσολάβησης  (Family Mediation Standards Board) και κάθε δικηγορική εταιρεία που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα οφείλει να πληροί αυτά κατά την παροχή των υπηρεσιών της.

Το νέο μέτρο αποδεικνύει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού της Διαμεσολάβησηςιδίως στις οικογενειακές διαφορές, ο οποίος αντιμετωπίζεται πλέον από την κυβέρνηση της Αγγλίας, ισάξια με την προσφυγή στη δικαιοσύνη,  καθόσον με την απόφαση αυτή  παρέχεται νομική βοήθεια και στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Πηγή: http://familymattersmediate.co.uk/legal-aid-family-mediation-continue-2018/

Εύη Αυλογιάρη

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ.Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών