Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

 

Θετικό το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, αλλά αναγκαίες ορισμένες βελτιώσεις του

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)  θεωρεί ως μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί ευθέως στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το εν λόγω νομοσχέδιο  διαθέτει θετικό περιεχόμενο, ορθή στόχευση και παρά τις επί μέρους ατέλειες ή ασάφειες του, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς αποσκοπεί στη διαχείριση ενός μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ζητήματος με όρους σύγχρονους και λειτουργικούς, χωρίς την πολυτελή και χρονοβόρο δικαστική διαδικασία.

Ωστόσο, περιέχει ορισμένες μάλλον άστοχες διατάξεις οι οποίες είτε στερούνται πρακτικής χρησιμότητας είτε ενδέχεται να δημιουργήσουν στην πράξη μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που προσπαθούν να επιλύσουν.

Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. υπέβαλλε τις επίσημες θέσεις του με απώτερο σκοπό την τροποποίηση και βελτίωση του νομοσχεδίου.

Ο  Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επισημαίνει ότι πρέπει να επέλθουν οι κάτωθι τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις επί του επίμαχου νομοσχεδίου:

-Οι διαμεσολαβητές να προέρχονται αποκλειστικά από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ.

-Την  άρση του αδικαιολόγητου ποσοτικού περιορισμού των διαμεσολαβητών – συντονιστών σε συγκεκριμένους αριθμούς ανά περιφέρεια.

-Την άρση του αδικαιολογήτου περιορισμού πρόσβασης επιχειρήσεων στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, όπως  και την άρση του  αποκλεισμού  των ελευθέρων επαγγελματιών.

-Την καθιέρωση της επικύρωσης του πρακτικού συμφωνίας  των μερών με διάταξη του προέδρου του δικαστηρίου, χωρίς δικάσιμο και όχι  πολυμελή δικαστική σύνθεση.

Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου ο πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. Παναγιώτης Πικραμμένος δήλωσε τα εξής:

«Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων είναι, αφενός η εξυγίανση των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά, αφετέρου η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. με κύριο γνώμονα τη βελτίωση του σχεδίου νόμου βρίσκεται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, υποβάλλοντας τις επίσημες θέσεις του, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των οφειλετών, να συμβάλει στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας και να καταστήσει τον υπό διαβούλευση μηχανισμό περισσότερο αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ταχύ».

Σημείωση: Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επί του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

ΟΠΕΜΕΔ_ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ