Μια αμερικανική εταιρία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων συνήψε συμφωνία διακανονισμού με τη μορφή άδειας χρήσης ευρεσιτεχνίας με έναν από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της. Η συμφωνία αυτή περιείχε ρήτρα επίλυσης των διαφορών που αναφέρονται στη Διαμεσολάβηση μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Σε περίπτωση που δεν υπήρξε συμφωνία, ακολουθούσε διαδικασία Διαιτησίας του ΠΟΔΙ με ένα τριμελές διαιτητικό δικαστήριο.

Δύο χρόνια μετά τη σύναψη της συμφωνίας διακανονισμού, η αμερικανική εταιρεία υπέβαλε αίτηση για Διαμεσολάβηση με το επιχείρημα παραβίασης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α και διεκδίκηση των δικαιωμάτων, τα οποία καταβάλλονται για την παραχωρούμενη τεχνολογία εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Η αίτηση προσδιόριζε τα προσόντα που θα έπρεπε να έχει ο κατάλληλος Διαμεσολαβητής, ενώ το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του ΠΟΔΙ, παρείχε στους διαδίκους τον κατάλογο των υποψηφίων με ειδική εμπειρογνωμοσύνη για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη σχετική τεχνολογία.

Τα μέρη επέλεξαν έναν από τους συνιστώμενους Διαμεσολαβητές, ο οποίος, στη συνέχεια, συγκάλεσε διήμερη συνάντηση. Στη συνάντηση αυτή, έγιναν διάφορες συνεδρίες με τα μέρη, είτε σε κοινό χώρο είτε με το κάθε μέρος ξεχωριστά, έτσι ώστε τα μέρη να βρίσκονται σε μια συνεχή ανταλλαγή προτάσεων και συζητήσεων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές σχετίζονται με το ποσό της καταβολής των δικαιωμάτων που ζητά η αμερικανική εταιρεία και την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της άδειας σχετικά με την καταβολή των δικαιωμάτων. Στο τέλος της ακρόασης, τα μέρη συμφώνησαν στους όρους για τον καθορισμό των όρων της τελικής συμφωνίας, η οποία και επέτρεψε στους διαδίκους να συνεχίσουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην εν λόγω αγορά.

Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα στα δικαστήρια. Η Διαμεσολάβηση μπορεί να εξασφαλίσει ένα σύντομο και λιγότερο κοστοβόρο τρόπο να επιλύονται οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα στα μέρη να καταλήξουν σε νέες εμπορικές συμφωνίες στα πλαίσια επίλυσης της διαφοράς τους, κάτι που καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να επιτύχει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης
Δικηγόρος, L.L.M.
Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών
Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)