Τον Φεβρουάριο του 2017 η Βουλή του Πακιστάν ψήφισε το νόμο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μέσω της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, ο οποίος και εγκρίθηκε στις 02 Μαΐου 2017 από την Επιτροπή για το Νόμο και τη Δικαιοσύνη.

 Σύμφωνα με την Επιτροπή υπάρχουν 31.018 υποθέσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον της περιφερειακής δικαιοσύνης στο Ισλαμαμπάντ. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις και θα εφαρμοστεί σε 21 τύπους περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλιση, τις εταιρικές και τραπεζικές διαφορές, διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών, μισθωτικές διαφορές, διαφορές από χρηματοπιστωτικούς τίτλους, αποζημιώσεις και ανάκτησης υποθηκευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το νέο νόμο το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να παραπέμψει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας οποιαδήποτε αστική υπόθεση σε Εναλλακτική Επίλυση της Διαφοράς

Η κυβέρνηση, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Ανώτατου Δικαστήριου του Ισλαμαμπάντ [IHC], θα ανακοινώσει τη σύσταση μια ομάδας ουδέτερων ατόμων σε κάθε περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συνταξιούχων δικαστών και τεχνοκρατών για τη στελέχωση επιτροπής. Στην ομάδα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία.

Το κόστος και τα τέλη της διαδικασίας θα επιβαρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και το Δικαστήριο ή ο Διαμεσολαβητής θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός αξιολογητή για να καθορίσουν οποιοδήποτε θέμα οικονομικής ή άλλης φύσεως.

Πηγή: https://tribune.com.pk/story/1410762/court-settlements-senate-approves-alternative-dispute-resolution-bill/

Εύη Αυλογιάρη

MSc in Bioethics, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ. Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Eπίτιμη Πρόξενος Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα