2011: Η υπερανάληψη (overdraft) αποτελεί διαδεδομένη τραπεζική συναλλαγή, με την οποία μία τράπεζα παρέχει, μέσω ανάληψης, σε πελάτες της, πίστωση, προκαταβάλλοντας τους ποσά που υπερβαίνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, τα οποία θα επιστραφούν στο μέλλον έναντι σχετικής χρέωσης.

Οι αγωγές ορισμένων πιστούχων πελατών της Αμερικανικής τράπεζας «UMB Bank», που οδήγησαν σε συλλογική αγωγή το 2011, υποστήριζαν ότι η τράπεζα μεταξύ των ετών 2005 και 2010 καθυστερούσε ηθελημένα τη διαχείριση συναλλαγών υπερανάληψης, χρεώνοντας με τον τρόπο αυτό περισσότερα έξοδα στους υπεραναλήπτες από αυτά που προβλέπονταν από τη σύμβαση που είχαν συνάψει μαζί της. Η τράπεζα, αν και αρνήθηκε οποιαδήποτε αντισυμβατική συμπεριφορά και ευθύνη, συμφώνησε να συμπράξει σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών της με τους πιστούχους συνολικά, μέσω Διαμεσολάβησης, το Μάιο του 2011.

Η Διαμεσολάβηση διήρκησε συνολικά δεκαεπτά συνεχείς ώρες, λόγω του όγκου των υποθέσεων, αλλά ήταν επιτυχής. Μόνο ορισμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας έτυχαν περαιτέρω συζήτησης τις επόμενες τρεις ημέρες. Το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι το εξής: Η UMB Bank αποδέχτηκε να επιστρέψει σε όλους τους πιστούχους την υπερβάλλουσα χρέωση και συνολική αποζημίωση ποσού 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη, κατέβαλε πέντε χιλιάδες δολάρια αποζημίωση σε έκαστο από τους πελάτες που άσκησαν την αγωγή, ενώ κάλυψε και την αμοιβή των δικηγόρων τους και τα κόστη της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης.

Οι διαφορές μεταξύ τραπεζών και πιστούχων ή δανειοληπτών, στην καθομιλουμένη γλώσσα «πελατών», αποτελούν και στην Ελλάδα αντικείμενο δεκτικό Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/lawsuit-news/1290-umb-bank-overdraft-fee-class-action-settlement/

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων,

Συγγραφέας