Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο για τον τομέα της Δικαιοσύνης του 2017, το οποίο αποδίδει μια συγκριτική εποπτική εικόνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία των δικαιοδοτικών συστημάτων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του Ευρωβαρόμετρου 2017 είναι ότι, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, έχει αυξηθεί γενικά η εκούσια χρήση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών. Ο τεράστιος αριθμός των προσφυγών, που κατά το έτος 2016  κατατέθηκε, μέσω της δημιουργηθείσας το έτος 2016 Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, φανερώνει την μεγάλη προθυμία των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών τους.

Στις περισσότερες χώρες – μέλη οι καταναλωτές προσέφυγαν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, κυρίως επί διαφορών με διεθνή χαρακτήρα.

Σε όλες τις χώρες – μέλη οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών υποστηρίζονται και οι πολίτες παρωθούνται προς αυτές.

Το Ευρωβαρόμετρο 2017 διερεύνησε για πρώτη φορά ποια είναι τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να προσφύγουν κατά των επιχειρήσεων. Συνηθέστερα έρχονται σε επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες, ακολουθούν τα δικαστήρια και οι υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Ενδιαφέρον επίσης έχουν τα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου 2017 σε σχέση με τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Στο σημείο αυτό τα τελευταία έτη υπήρξε μια θετική εξέλιξη. Η διάρκεια της διαδικασίας των αστικών και των εμπορικών διαφορών έχει μειωθεί στις περισσότερες χώρες – μέλη.

Η Έκθεση του Ευρωβαρόμετρου 2017, με όλα τα περαιτέρω πορίσματα, βρίσκεται αναρτημένη στην: Homepage der EU-Kommission.

Το Ευρωβαρόμετρο επιδιώκει να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δικαιοδοτικών τους συστημάτων. Στο επίκεντρο του Ευρωβαρόμετρου βρίσκονται κυρίως οι αστικές, οι εμπορικές και οι διοικητικές διαφορές. Για την σύνταξη του Ευρωβαρόμετρου χρησιμοποιούνται διάφορες πηγές πληροφόρησης. Οι κύριες πηγές στοιχείων παρέχονται από την επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης (CEPEJ). Άλλες πηγές δεδομένων περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων (ENCJ), το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και διάφορες επιτροπές σε συγκεκριμένους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ.

Πηγή: Homepage der EU-Kommission.