Μια διένεξη ανάμεσα σε δύο πρώην συνεργάτες και πιθανές παραλείψεις διοικητικής φύσεως μιας Ένωσης Ασφαλιστικών Φορέων, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στη μείωση των προσφερόμενων θέσεων αιμοκάθαρσης στην περιοχή του Νομού Πάινε, στη Γερμανία. Οι ασθενείς της περιοχής ανησύχησαν έντονα και απολύτως δικαιολογημένα.

Ένα Κέντρο Αιμοκάθαρσης θα όφειλε να κλείσει ήδη από την 1η Απριλίου 2017. Ωστόσο αυτό απετράπη την τελευταία στιγμή και η φροντίδα των ασθενών διασφαλίστηκε.

Η υπόθεση είναι πολύ μεγάλη και απασχόλησε τα δικαστήρια για χρόνια και μάλιστα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ θα συνέχιζε με βεβαιότητα να τα απασχολεί και τα επόμενα χρόνια. Εμπεριέχει δε τραγικά και προσωπικά στοιχεία, κατά τρόπο που δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα γνωστά δημοσίως. Την ίδια στιγμή που επηρεάζει σημαντικά τη ζωή ανθρώπων, οι οποίοι λόγω κακής ή μη λειτουργίας των νεφρών τους είναι εξαρτημένοι από την διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ασθενείς κατήγγειλαν αρχικά το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για τις κακές συνθήκες που επικρατούσαν καθώς και για άσχημη συμπεριφορά του ιατρικού και του βοηθητικού προσωπικού. Οι καταγγελίες δεν αποδείχθηκαν ή τουλάχιστον ήταν αμφισβητούμενες. Τα προβλήματα αυτά δεν φαίνεται να συνεχίζονται πλέον.

Κάποια στιγμή στο παρελθόν ένας γιατρός από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου, αποχώρησε και δημιούργησε ένα άλλο Κέντρο Αιμοκάθαρσης. Για να συμβληθεί όμως μαζί του η Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων θα πρέπει να προβεί σε έναν έλεγχο αναγκαιότητας προς τούτο. Κατά τον έλεγχο αυτόν πρέπει κατ΄ αρχήν και μεταξύ των άλλων να ερευνηθεί πόσοι ασθενείς υπάρχουν στην περιοχή. Και αυτό διότι πρέπει να αποφευχθεί μια υπερπροσφορά κατά την έννοια των νόμου περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, υπάρχουν πολύ αυστηρές υποχρεώσεις όταν πρώην συνεργάτες καθίστανται ανταγωνιστές.

Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων επειδή είχε ως σκοπό να καταστήσει δυνατή μια γρήγορη λύση, δεν άσκησε επαρκώς τον έλεγχο αυτόν. Αν τον είχε ασκήσει επαρκώς δεν θα έπρεπε να είχε συμβληθεί με το νέο Κέντρο Αιμοκάθαρσης. Την προσφυγή άσκησε ο γιατρός – ιδιοκτήτης του πρώτου Κέντρου.

Ωστόσο σε επόμενες δικαστικές αποφάσεις διαπιστώθηκε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν τίθεται σε κίνδυνο η περίθαλψη των ασθενών, μπορεί να συναφθεί σύμβαση, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα του ελέγχου.

Το Δικαστήριο διέταξε την Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων να εξετάσει στη βάση των ισχυουσών διατάξεων εκ νέου τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το παλαιότερο Κέντρο και τους λόγους της κριτικής που άσκησαν οι ασθενείς. Ωστόσο κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η Ένωση τον νέο αυτόν έλεγχο τον έκανε ανεπαρκώς ή όχι πλήρως, ακριβώς όπως και την πρώτη φορά.  Έτσι από την πλευρά του Δικαστηρίου είναι ασαφές πως ακριβώς λειτουργεί το παλαιότερο Κέντρο. Με τον τρόπο αυτόν δεν τεκμηριώνεται αν πράγματι υφίστατο η περίπτωση της κατάστασης ανάγκης για την περίθαλψη των ασθενών ώστε να έχει συναφθεί νόμιμα η σύμβαση με το νέο Κέντρο. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου ισχύει η αρχική απόφαση: Η σύμβαση δεν συνήφθη νόμιμα.

Ωστόσο οι αντιμαχόμενοι γιατροί – ιδιοκτήτες των δύο κέντρων, υπό τον συντονισμό της Ένωσης των Ασφαλιστικών Φορέων, προσήλθαν πρόσφατα σε συνομιλίες. Αρχικά φάνηκε να είναι πολύ αμφίβολο το αν θα μπορούσαν να πετύχουν την από τους ασθενείς επιθυμητή συμφωνία, δεδομένων των μέχρι τώρα δικαστικών τους διενέξεων.

Ωστόσο η Διαμεσολάβηση τα κατάφερε!

Μεταξύ των μερών υπήρξε συμφωνία. Αυτή τώρα θα πρέπει να καταγραφεί και να υπογραφεί από τους δύο γιατρούς – ιδιοκτήτες και από την Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να λειτουργούν και τα δύο Κέντρα και να προσφέρουν υπηρεσίες αιμοκάθαρσης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας το δεύτερο Κέντρο πρέπει να κλείσει, επειδή παρανόμως συνεβλήθη μαζί του η Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων είναι μόνο προσωρινή. Δεν έχει διεξαχθεί κύρια διαδικασία.

Είναι όμως απαραίτητο ο γιατρός – ιδιοκτήτης του παλαιότερου Κέντρου να παραιτηθεί από την προσφυγή του. Τότε μόνο θα είναι βέβαιο ότι η επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ των ιατρών – ιδιοκτητών και της Ένωσης των Ασφαλιστικών Φορέων μπορεί να υπάρξει πρακτικά. Οι δε ασθενείς θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής.

Λόγω των έντονων δικαστικών διενέξεων που έφτασαν και στα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια, τα μέρη καθώς και η Ένωση Ασφαλιστικών Φορέων δεν θέλουν να λάβουν ακόμη και πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού της Διαμεσολάβησης, δημοσίως θέση. Η μεν Ένωση επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί ερωτημάτων που αφορούσαν στην ποιότητα των ελέγχων της, που κρίθηκαν ανεπαρκείς από τα Δικαστήρια, ο δε ιατρός – ιδιοκτήτης  του παλαιότερου Κέντρου αρνήθηκε να πάρει θέση σχετικά με τις καταγγελίες για κακή ποιότητα υπηρεσιών καθώς και για άσχημη συμπεριφορά του προσωπικού του κέντρου του έναντι των ασθενών.

Όλοι όμως επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας επιτυχούς, προφορικής συμφωνίας, η οποία επετεύχθη μέσω Διαμεσολάβησης, μετά από πρωτοβουλία που έλαβε η Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων.

Πηγή: www.braunschweiger-zeitung.de

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης