Το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων της Τουρκίας έχει εξουσιοδοτηθεί να προτείνει τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  νέου κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2017.

Ο κανονισμός που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Κώδικα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρέχει και τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η διαμεσολάβηση.

Η Τουρκία έχει εξάλλου θεσπίσει έναν ανεξάρτητο νόμο για τη Διαμεσολάβηση   στις αστικές διαφορές που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2013. Ο νέος Κώδικας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφέρεται στην εν λόγω νομοθεσία για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση είναι ως γνωστόν μια οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική διαδικασία για την επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας  διατηρώντας ταυτόχρονα και ενίοτε ενισχύοντας τη σχέση των μερών.

Μια πρόσφατη έρευνα, το 2016, έδειξε ότι το ποσοστό διακανονισμού μέσω διαμεσολάβησης διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 70%.

Τώρα που η διαμεσολάβηση είναι πλέον διαθέσιμη στην Τουρκία για επίλυση διαφορών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναμένεται η κατακόρυφη αύξηση αιτήσεων για την διευθέτηση των περίπλοκων και πολλαπλών υποθέσεων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που θα επιφέρουν επιτυχείς συμφωνίες συνύπαρξης, ειδικά στις περιπτώσεις  που η διαμεσολαβητική σύμβαση επικυρωθεί και από το Δικαστήριο.

Πηγή:www.mondaq.com/article.asp?articleid=614914&email_access=on&chk=1453458&q=83854

Αφροδίτη Α. Μπλέτα

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney

Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR

Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών