Οι επεξεργασμένοι κανόνες τους Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου  (ΔΕΕ – International Chamber of Commerce) τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.  Με αυτούς επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Νέα είναι επίσης η επιταχυμένη διαδικασία επί μικρών αντικειμένων διαφοράς. Οι κανόνες για την επιτάχυνση θα εφαρμόζονται μελλοντικά αυτόματα σε όλες τις διαιτητικές διαδικασίες με αντικείμενο διαφοράς μέχρι δύο εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Επί υψηλοτέρων αντικειμένων διαφοράς η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική για τα μέρη.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ορίζει έναν διαιτητή – δικαστή ακόμη και αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει στο συμβόλαιο τους κάτι διαφορετικό. Οι διαιτητικές αποφάσεις πρέπει να εκδοθούν εντός 6 μηνών από την έναρξη των διαιτητικών διαπραγματεύσεων, ενώ παρατάσεις μπορούν να δοθούν μόνο κατ΄ εξαίρεση.

Δεν τηρούνται πρακτικά ούτε τεκμηριώνονται οι διατάξεις σχετικά με την διαδικασία και εναπόκειται στην κρίση του διαιτητικού δικαστή να αποφασίσει για την υπόθεση στη βάση του φακέλου, που σχηματίζεται χωρίς ακρόαση, προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων ή εξέταση των μαρτύρων. Ο έλεγχος ωστόσο της διαιτητικής απόφασης από το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου διατηρείται. Παράλληλα προς την επιτάχυνση θα μειωθούν και τα τέλη του δικαστηρίου.

Στα νέα μέτρα και τις αλλαγές συγκαταλέγεται επίσης η συντόμευση της προθεσμίας για την ανάπτυξη των διατάξεων σχετικά με την διαδικασία από δύο σε έναν μήνα. Με τον τρόπο αυτό πρέπει να καταργηθεί η εναρκτήρια φάση της διαδικασίας.

Πέραν αυτών, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου θα μπορεί να τεκμηριώνει τις αποφάσεις του μόνον έναντι ενός εκ των διαδίκων μερών. Στις αποφάσεις αυτές συγκαταλέγονται οι προσφυγές έναντι των λεγόμενων αποφάσεων prima facie ή οι αποφάσεις ενοποίησης των διαδικασιών.

Οι νέοι διαιτητικοί κανόνες θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στις 20 Οκτωβρίου 2016 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2017.

Οι κανόνες αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους ισχύοντες από την 1η Ιανουαρίου 2014 κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την Διαμεσολάβηση, οι οποίοι εφαρμόζονται από το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης των Διαφορών, που λειτουργεί ως αυτόνομος θεσμός εντός του Επιμελητηρίου. Οι κανόνες για τη Διαμεσολάβηση, που εφαρμόζονται από το Κέντρο αυτό, δεν αποκλίνουν από τις βασικές παραδοχές και την πρακτική της Διαμεσολάβησης, ωστόσο με σκοπό την αύξηση των πιθανοτήτων για μια πετυχημένη Διαμεσολάβηση, το Κέντρο συνιστά τα μέρη να επιλέγουν προσεκτικά τον διαμεσολαβητή, ώστε αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί στα σύνθετα καθήκοντα μιας διεθνούς Διαμεσολάβησης, όπου απαιτούνται γνώσεις διαπολιτισμικής και οικονομικής Διαμεσολάβησης.

Πηγή: pm icc

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης