1. Τα κυριότερα είδη υποθέσεων, στις οποίες πραγματοποιούνται Διαμεσολαβήσεις στη χώρα μας

Διαμεσολαβήσεις πραγματοποιούνται σε διαφορές μεταξύ πιστωτών και οφειλετών για το διακανονισμό οφειλών, σε μισθωτικές διαφορές μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών στα πλαίσια αστικών ή εμπορικών / επαγγελματικών μισθώσεων, σε υποθέσεις κακής εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμηθειών ή έργου, σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (παραποίησης σήματος), σε διαφορές μεταξύ συνεταίρων, σε οικογενειακές διαφορές και σε διαφορές εντός οικογενειακών επιχειρήσεων.

2. Τα σημαντικότερα κίνητρα που οδηγούν τα μέρη σε διαδικασία Διαμεσολάβησης

Η συντομία, ο απόρρητος χαρακτήρας της και η απαγόρευση χρήσης στοιχείων της Διαμεσολάβησης εκτός της διαδικασίας αυτής, η απογοήτευση τους από παλαιότερες δικαστικές διαδικασίες, ακόμα και αν αυτές κατέληξαν σε ικανοποίησή τους. Επίσης, άλλο σημαντικό κίνητρο είναι, στην περίπτωση που έχουν ήδη ασκήσει αγωγή πριν τη Διαμεσολάβηση, η μεταβολή των αναγκών τους και ο κίνδυνος αυτές να μην καλυφθούν με μία δικαστική απόφαση. Τέλος, η συμβουλή των δικηγόρων τους να πάνε στη Διαμεσολάβηση.

3. Το χρονικό σημείο πραγματοποίησης Διαμεσολάβησης

Πριν την ανταλλαγή εξωδίκων. Επίσης, πριν ή μετά την άσκηση αγωγής και πριν την ημερομηνία εκδίκασης αυτής. Σπανιότερα, μετά την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων και πριν τα μέρη προβούν σε νέες αγωγές και μηνύσεις.

4. Τα ποσά που διακυβεύονται

Από 10.000 ευρώ σε εκατομμύρια ευρώ. Τα μέρη και οι δικηγόροι τους δηλώνουν ότι βρήκαν πολύ ωφέλιμη για την υπόθεσή τους τη διαδικασία είτε το χρηματικό διακύβευμα είναι μεγάλο είτε μικρό. Άλλωστε, συχνά το σημαντικότερο διακύβευμα είναι μη χρηματικό, όπως η εμπορική φήμη ή η ψυχική ηρεμία των μερών.

5. Τι θετικό βρίσκουν οι δικηγόροι στη Διαμεσολάβηση αφότου τη δοκιμάσουν

Ενδεικτικά:

Ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έχουν καίρια συμβολή, την οποία διαπιστώνει ο πελάτης – εντολέας, ο οποίος βρίσκεται σε όλα αυτά μαζί τους και ότι αμείβονται πολύ ικανοποιητικά και άμεσα.

Ότι ορίζουν τα στάδια της διαδικασίας σε ημερομηνία που τους εξυπηρετεί και ότι δεν υπάρχουν σε αυτήν καθυστερήσεις ή ουρές, όπως στη μάχιμη, άχαρη δικαστική καθημερινότητα.

Ότι έχουν επαρκή χρόνο έκφρασης, επιχειρηματολογούν και διαπραγματεύονται σε συνθήκες αξιοπρεπείς και με άμεσο αποτέλεσμα.

Ότι η συμφωνία που προκύπτει από τη Διαμεσολάβηση έχει αυξημένη δεσμευτική ισχύ.

Ότι ο Διαμεσολαβητής είναι καίριος σύμμαχός τους στην επικοινωνία με την άλλη πλευρά αλλά και με τον πελάτη τους.

6. Τι θετικό βρίσκουν τα μέρη στη Διαμεσολάβηση αφότου τη δοκιμάσουν

Ενδεικτικά:

Ότι συνδιαμορφώνουν τη λύση της διαφοράς τους τα ίδια και ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι δυνατότητές τους.

Ότι έχουν την ευκαιρία να λύσουν παρεξηγήσεις και να αποφορτίσουν τις ανάγκες τους, χωρίς την έκθεση των ιδίων και ευαίσθητων για εκείνους πληροφοριών σε ένα δημόσιο ακροατήριο.

Ότι μπορούν να κάνουν συζήτηση εφ’ όλης της σχέσης τους και των εκκρεμοτήτων τους νομικών, οικονομικών, εμπορικών, οικογενειακών και άλλων, και όχι μόνο για μία πτυχή της, όπως για παράδειγμα το αντικείμενο μίας αγωγής που εκκρεμεί μεταξύ τους.

Ότι δεν εκτίθενται τα προβλήματά τους σε δημόσια διαδικασία και ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν Διαμεσολάβηση μακριά από τον τόπο έδρας / κατοικίας τους.

Ότι δίνουν σύντομη λύση στις διενέξεις τους και συχνά αποκαθιστούν τις σχέσεις τους, όταν θέλουν να αποφύγουν την έκθεση στη γνώση της τοπικής κοινωνίας ή αγοράς.

Υπάρχουν και κοινές διαπιστώσεις των δικηγόρων και των πελατών τους για τη Διαμεσολάβηση. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από αυτές είναι η ακόλουθη: δηλώνουν όλοι ότι ένιωσαν άνετα σε αυτή, παρά τις δυσκολίες της, και ότι ταιριάζει στην ελληνική νοοτροπία, η οποία δίνει έμφαση στην έκφραση των συναισθημάτων και των απόψεων και στην ελευθερία των επιλογών. Άλλωστε και η Ελλάδα ταιριάζει στη Διαμεσολάβηση γιατί πολλές πανανθρώπινες αλλά και βαθιά ελληνικές αξίες όπως η ικανότητα προσαρμογής, η ευστροφία και η ανθρωπιά βρίσκουν εξαιρετικό πεδίο εφαρμογής στις Διαμεσολαβήσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων,

Συγγραφέας