Το Κέντρο Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Financial Dispute Resolution Centre – FDRC) του Hong Kong εξέδωσε τα συμπεράσματα της διαβούλευσης που αφορούσε προτάσεις του για την ουσιαστική επέκταση της δικαιοδοσίας του Συστήματος Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και εφαρμογής προγράμματoς εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους.

Οι θέσεις του Κέντρου Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών επέφεραν μεικτές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, οι  τοποθετήσεις των εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν αντίθετες στις προτεινόμενες από το FDRC μεταρρυθμίσεις, ενώ άλλοι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των φορέων προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, υποστήριξαν ένθερμα τις προτεινόμενες αλλαγές.

Πηγή: http://www.fdrc.org.hk/en/doc/FDRC_consultation_conclusions_en.pdf

http://www.fdrc.org.hk/en/doc/Consultation_Document_ToR_EN.pdf

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών