Μια μεγάλη τομή στον τομέα της Διαμεσολάβησης ως μέσου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Τουρκία με την εισαγωγή της υποχρεωτικότητας στις εργατικές διαφορές.

Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου καθίσταται υποχρεωτική επί ποινή απαραδέκτου η προσφυγή σε Διαμεσολάβηση, πριν την κατάθεση αγωγής από την πλευρά των εργαζομένων κατά των εργοδοτών τους, για αξιώσεις που αφορούν δεδουλευμένα, αξιώσεις επαναφοράς στην προηγούμενη εργασιακή κατάσταση, καθώς και διαφορές που αφορούν τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η αίτηση υπαγωγής της διαφοράς σε Διαμεσολάβηση θα κατατίθεται σε γραφείο Διαμεσολάβησης της κατοικίας του εναγομένου ενώ τα μέρη θα μπορούν να επιλέγουν τον Διαμεσολαβητή τους από κατάλογο που θα τηρείται σε ειδικό Τμήμα Διαμεσολάβησης. Ο Διαμεσολαβητής που θα αποδεχθεί το διορισμό του θα φροντίσει για την επικοινωνία με τα μέρη καθώς και για όλα τα διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα της διαδικασίας. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης μιας ακόμη εβδομάδας. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, τα μέρη θα επιβαρύνονται ισομερώς με το κόστος της αμοιβής του Διαμεσολαβητή (εκτός αντίθετης συμφωνίας) ενώ σε περίπτωση αποτυχίας το Υπουργείο Οικονομικών θα αναλαμβάνει να καταβάλλει στο Διαμεσολαβητή αμοιβή για τις δύο πρώτες ώρες ενασχόλησής του ενώ το υπόλοιπο θα επιβαρύνει τα μέρη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης αλλά και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων είναι άξιο συγχαρητηρίων το εγχείρημα της Τουρκικής κυβέρνησης και παράδειγμα προς μίμηση από μια χώρα που αν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να επιδιώκει πιο αποτελεσματικά την ισόρροπη σχέση μεταξύ δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών που εξήγγειλε ως στόχο η σχετική κοινοτική οδηγία για τη Διαμεσολάβηση το 2008.

Πηγή: http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Employment-Benefits/Turkey/Gn-Partners/Draft-Law-on-Labour-Courts-and-proposed-mandatory-mediation-phase

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)