karta

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό να σας παράσχει πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΟΠΕΜΕΔ όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους. Στο σημείο αυτό, ο ΟΠΕΜΕΔ δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών προστασίας δεν απαιτείται η συλλογή πληροφοριών από εσάς, ούτε θα σας ζητηθεί να παρέχετε κάποια πληροφορία ή να δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό. Συνεπώς, δε συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα εξής στοιχεία επαφής: info@opemed.gr ή στο τηλέφωνο: (+30)2115006115. 

  1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

O ΟΠΕΜΕΔ, στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης και υλοποίησης των θεσμικών, επιστημονικών και ενημερωτικών του δράσεων, μπορεί να συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας χορηγείτε ή μας έχετε χορηγήσει στο παρελθόν με σκοπό να επικοινωνεί μαζί σας και να σας ενημερώνει για επίκαιρα επιστημονικά καθώς και θεσμικά θέματα, για την προαγωγή των οποίων φροντίζει ή για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, τόσο του ΟΠΕΜΕΔ όσο και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτόν και συμβάλλουν στη καλύτερη εξυπηρέτηση των ως άνω δράσεων και ενεργειών.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για δράσεις, προγράμματα, εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες του ΟΠΕΜΕΔ είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών.

Εάν παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για διαφορετικούς σκοπούς από τους ανωτέρω, όπως περιγράφηκαν, θα ειδοποιηθείτε για να σας εξηγηθεί η νομική βάση που επιτρέπει στον Οργανισμό να το πράξει. 

  1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Έχουμε σκοπό να διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών μας διάστημα, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων έννομων υποχρεώσεων.

Προκειμένου να επιλέξουμε τη κατάλληλη περίοδο τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε πρώτα εξετάσει την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Παρά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν συμφωνείτε, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατόν, επικοινωνώντας μαζί μας στο ανωτέρω σημείο επαφής (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής, δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»).

  1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Επειδή η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι πρωταρχικός σκοπός μας, δεν ξεχνάμε να προστατεύουμε και να ικανοποιούμε τα δικαιώματα σας, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο. Για τον λόγο αυτό μπορείτε:

  1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ανήκουν καθώς και ποιά είναι αυτά.
  2. Να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
  3. Να ζητήσετε τα δεδομένα αυτά να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
  4. Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΠΕΜΕΔ θα τα διαγράψει, εκτός αν αποφασίσει να τα  διατηρήσει για κάποιον από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να αρνηθεί.
  5. Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.

Μπορείτε να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας ή μπορείτε να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@opemed.gr ή στο τηλέφωνο: (+30)2115006115.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να διαχειριστούμε αυτούς και γι’ αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.