Πολλές φορές, η προσφυγή σε Διαμεσολάβηση είναι πραγματικά η μόνη ενδεδειγμένη λύση, ιδιαίτερα όταν η διαφωνία προκύπτει κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης και τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διαφορετικής δικαιοδοσίας, με αποτέλεσμα η επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου να είναι δύσκολη.

Επίσης, η προσφυγή σε Διαμεσολάβηση είναι προτιμητέα όταν τα διαφωνούντα μέρη είναι μεγάλες εταιρείες, για τις οποίες πρωταρχικό τους μέλημα είναι η άμεση επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαφορά είναι μεταξύ μιας αμερικανικής εταιρίας λογισμικού και ενός ευρωπαϊκού ΝΠΔΔ, που επιβάλλει το φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Λόγω μιας ιδιαιτερότητας του νόμου του συγκεκριμένου κράτους, που δεν έγινε κατανοητή και δεν λήφθηκε υπόψη από την εταιρία λογισμικού, είχε σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα, κατά την πρώτη εφαρμογή του, να μη λειτουργεί. Τα μέρη προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με αντίθετες αγωγές στα δικαστήρια του ευρωπαϊκού κράτους. Παράλληλα όμως και πριν αρχίσει η διαδικασία του ακροατηρίου, λόγω της πίεσης χρόνου της συγκεκριμένης διαφοράς, με κοινή συμφωνία, αποφάσισαν να δοκιμάσουν την επίλυση της διαφοράς τους με Διαμεσολάβηση.

Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις αποζημίωσης υπέρογκες. Κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης, φάνηκε ότι υπήρχε συγκλίνουσα μετακίνηση από τις θέσεις τους, αλλά συμφωνία δεν επιτεύχθηκε.

Και τα δυο μέρη όμως συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν στην έδρα του ΝΠΔΔ σε 10 ημέρες, οπότε και ενημερωθήκαμε ότι η διαφορά έληξε και συμφωνία επιτεύχθηκε.

Είναι σημαντικό να φυτρώσει ο σπόρος της Διαμεσολάβησης, γιατί ακόμα και αν δεν επιλυθεί η διαφορά την ίδια ημέρα της Διαμεσολάβησης είναι σφόδρα πιθανό ότι θα επιλυθεί μέσα στο μήνα από την περαίωση της διαδικασίας.

Βασιλική Δημ. Σκορδάκη
Δικηγόρος Αρείου Πάγου & Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – Solicitor Αγγλίας & Ουαλία