Ο Διαμεσολαβητής δεν «δικάζει» τη διαφορά των μερών ούτε λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον τρόπο της επίλυση της.

Ο Διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο εκείνο που με τις ικανότητες του καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας στις οποίες έχει εκπαιδευθεί, πιστοποιηθεί και διαπιστευτεί, βοηθά τα μέρη να στρέψουν την ενέργεια τους σε πιο θετική προσέγγιση της διαφοράς τους και τα οδηγεί προς την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ο Διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Είναι το πρόσωπο της κοινής επιλογής των μερών.

Ο Διαμεσολαβητής έχει την ικανότητα να δουλεύει κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης ταυτόχρονα με τις σχέσεις των μερών, με το περιεχόμενο της διαφοράς τους και με την ίδια τη διαδικασία. Εργάζεται σκληρά για να οικοδομήσει και να ενδυναμώσει τη σχέση του με καθένα από τα μέρη και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους σαν αμερόληπτος και ουδέτερος τρίτος, στον οποίο κάθε πλευρά μπορεί να εκθέσει, χωρίς φόβο, εμπιστευτικές πληροφορίες, τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία της υπόθεσης της. Είναι εκείνος που θα συγκεντρώσει τις πληροφορίες της υπόθεσης, θα οργανώσει τα δεδομένα και θα αναγνωρίσει τον κοινό τόπο ταύτισης για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ο Διαμεσολαβητής θα συνομιλήσει με κάθε μέρος και το δικηγόρο του σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Θα συνομιλήσει για τα στοιχεία της υπόθεσης  από την οπτική γωνία της κάθε πλευράς αλλά συγχρόνως και για τα συναισθήματα τους. Θα αναλύσει μαζί τους ένα φάσμα θεμάτων που δεν είναι μόνο νομικά ή οικονομικά θέματα αλλά και προσωπικά θέματα. Είναι εκείνος που καλείται να κατανοήσει τι πραγματικά είναι σημαντικό για τα ίδια τα μέρη. Είναι εκείνος που θα οδηγήσει τα μέρη να διακρίνουν τις πραγματικές επιδιώξεις, τις πραγματικές ανάγκες και τα πραγματικά κίνητρα τους που διαφοροποιούνται από τις απαιτήσεις και τα διεκδικούμενα δικαιώματα.

Ο Διαμεσολαβητής είναι εκείνος ο διαπραγματευτής που θα βοηθήσει τα μέρη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για να σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη της συμφωνίας. Είναι εκείνος που θα διευκολύνει τα μέρη να υπερβούν το τυχόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και θα βρει τον τρόπο τα μέρη να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας. Είναι εκείνος που μαζί με τα μέρη θα αναζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις και θα τις εξετάσει μία προς μία για να ανακαλύψει εκείνη που είναι περισσότερο επωφελής για όλους.

Ο Διαμεσολαβητής θα ελέγξει μαζί με τα μέρη και τους δικηγόρους τους ρεαλιστικά ποια θα ήταν τα πιθανά οφέλη από την επίτευξη της συμφωνίας αλλά συγχρόνως και τι διακυβεύεται για κάθε πλευρά από την μη επίτευξη της συμφωνίας. Θα «επιβλέψει» την γραπτή συμφωνία των μερών ελέγχοντας με τα μέρη και τους δικηγόρους τους ότι με αυτή έχουν καλυφθεί όλα τα προς επίλυση θέματα καθώς και ότι αυτή η συμφωνία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί.

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι να βοηθήσει τα μέρη να σημειώνουν πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας χωρίς όμως στη Διαμεσολάβηση ο ίδιος να υποδύεται κάποιον ρόλο αλλά παραμένοντας πάντοτε ο εαυτός του.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών