Σήμερα, πολλές από τις εταιρικές υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού αντιμετωπίζουν αυξημένες εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων, τις οποίες πρέπει να χειριστούν με ευελιξία, καθώς ένα τέτοιο κλίμα είναι οικονομικά επιζήμιο για την επιχείρηση. Η συσσώρευση εντάσεων μεταξύ των υπηρεσιών ή μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα, αποχώρηση εργαζομένων, παρατεταμένες απουσίες και άλλα παρόμοια προβλήματα.

Στις περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση αποτελεί το πλέον κατάλληλο μέσο προσέγγισης για την επίλυση της διαφοράς. Όπως ξέρουμε, η διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη διαδικασία, βασισμένη στην υπευθυνότητα και την αυτονομία των συμμετεχόντων, οι οποίοι εθελοντικά με τη βοήθεια ενός τρίτου, ουδέτερου, αμερόληπτου και ανεξάρτητου, προβαίνουν στην επίλυση των συγκρούσεων.

Η διαδικασία αυτή, έχει ως στόχο αρχικά να απαλύνει και να διαλύσει την ένταση με τη μείωση της συναισθηματικής επιβάρυνσης της σύγκρουσης. Κάθε χαρακτήρας μπορεί στη συνέχεια να ξεπεράσει τις δυσαρέσκειες του και να αρχίσει να ψάχνει για μια λύση που μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: το τέλος μιας παρεξήγησης και την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, τη διατήρηση του εργαζόμενου στην εταιρεία με ρυθμίσεις ή αλλαγή θέσης, τη διαπίστωση ότι ένα διάλειμμα είναι απαραίτητο.

Έτσι, για την αξιολόγηση και την επίλυση των συγκρούσεων που προκαλούν προβλήματα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και την πρόληψη από νομικούς κινδύνους, η διαμεσολάβηση είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία.

Πηγή: http://www.admissions.fr/expertheque/la-mediation-dentreprise/

Αφροδίτη Α. Μπλέτα

Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, European Patent Attorney

Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR

Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών