Ένα από τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι ότι με τη διαδικασία αυτή μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα όλες οι πτυχές μιας διαφοράς, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνει και ζητήματα τα οποία δεν θα είχαν θέση στην ακροαματική διαδικασία. Σε μια οικογενειακή διαφορά, η Διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα παλιών και επί μακρόν εκκρεμών οικογενειακών λογαριασμών, των οποίων η σημερινή διένεξη μπορεί να είναι απλώς σύμπτωμα. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται συμμετοχή σε μια χρονοβόρα διαδικασία.

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών οι οποίες εμπίπτουν στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών τηρεί υποχρεωτικά πολύ αυστηρές προθεσμίες και, ως εκ τούτου, ενδέχεται το εύρος της να είναι περιορισμένο. Θα πρέπει, λοιπόν, να σταθμίζεται η ανάγκη να συμπεριληφθούν θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν απαραιτήτως, προκειμένου η συμφωνία να είναι βιώσιμη με την ανάγκη τήρησης των αυστηρών προθεσμιών.

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Ορθής Πρακτικής» στο πλαίσιο της Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών, ο οποίος εκδόθηκε το 2012 από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης, η Διαμεσολάβηση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις διεξάγεται αναγκαστικά εντός του πλαισίου του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. Η Διαμεσολάβηση, προκειμένου να συνάδει με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών, οφείλει να τηρεί πολύ αυστηρές προθεσμίες και, άρα, ενδέχεται το εύρος της να είναι περιορισμένο. Εξάλλου, η Σύμβαση του 1980 παρέχει ορισμένες ενδείξεις για τα θέματα που ρυθμίζονται με Διαμεσολάβηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το πρώτιστο διακύβευμα είναι η επιστροφή του παιδιού.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η Διαμεσολάβηση εν προκειμένω θα πρέπει να περιορίζεται στη διευθέτηση του τρόπου άμεσης επιστροφής του παιδιού στην αρμόδια δικαιοδοσία. Σε αντίθεση με τη δικαστική διαδικασία δυνάμει της Σύμβαση της Χάγης, όπου δεν εξετάζεται κατά κανόνα το θέμα της επιμέλειας, στη Διαμεσολάβηση θα μπορούσε, επίσης, να συζητηθεί το ενδεχόμενο της μη επιστροφής, οι προϋποθέσεις αυτής, οι σχετικές διευθετήσεις και άλλα συναφή ζητήματα. Με άλλα λόγια, μπορεί να συζητηθεί η απώτερη απόφαση της μετοικεσίας του παιδιού. Γίνεται, άλλωστε, ευρέως αποδεκτό ότι η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών δεν αποκλείεται να ρυθμίσει, επίσης, εκτός από τις προϋποθέσεις και τις διευθετήσεις της επιστροφής ή της μη επιστροφής, και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν πιο μακροπρόθεσμα τη γονική ευθύνη των μερών, όπως η επιμέλεια, η επικοινωνία ή ακόμη και η διατροφή του τέκνου.

Πηγή: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6475&dtid=52

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια