Σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών είναι σημαντική η διενέργεια ενός αρχικού ελέγχου, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση. Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκληθούν από απόπειρες Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις που δεν προσφέρονται για Διαμεσολάβηση, καθώς και στον εντοπισμό υποθέσεων οι οποίες εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Ορθής Πρακτικής» στο πλαίσιο της Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών, ο οποίος εκδόθηκε το 2012 από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης, τα ερωτήματα που αναφύονται είναι κατά βάση τα εξής:

  • τι ζητήματα εξετάζονται κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση και
  • ποιος μπορεί / πρέπει να διενεργεί την εκτίμηση.

Όπως επισημαίνει ο Οδηγός, το κατά πόσον ορισμένη υπόθεση προσφέρεται για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση, καθώς δεν υπάρχουν κανόνες καθολικής ισχύος για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητα μιας υπόθεσης διεθνούς απαγωγής παιδιών για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση, μεταξύ άλλων:

  • η βούληση των μερών για προσφυγή σε Διαμεσολάβηση·
  • το κατά πόσον οι απόψεις ενός ή/και των δύο μερών είναι τόσο πολωμένες, ώστε να καθιστούν αδύνατη τη Διαμεσολάβηση·
  • οι ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας και η έκταση αυτής·
  • ανικανότητα λόγω κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών·
  • άλλες ενδείξεις σοβαρής ανισορροπίας διαπραγματευτικής ισχύος·
  • ενδείξεις κακοποίησης ανηλίκου.

Η εκτίμηση της καταλληλότητας της υπόθεσης προϋποθέτει εμπιστευτική επικοινωνία με κάθε μέρος χωριστά και θα πρέπει να ανατίθεται σε Διαμεσολαβητή ή άλλον έμπειρο επαγγελματία γνώστη τού πώς λειτουργεί η διεθνής οικογενειακή Διαμεσολάβηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ίσως καταστούν αναπόφευκτες περιττές καθυστερήσεις και πιθανόν πρόσθετες δαπάνες.

Στον Οδηγό αναφέρονται υπηρεσίες Διαμεσολάβησης που έχουν συσταθεί ειδικά για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών, οι οποίες χρησιμοποιούν με επιτυχία τον αρχικό έλεγχο. Σε ορισμένα προγράμματα, η καταλληλότητα της υπόθεσης για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση εκτιμάται μέσω γραπτού ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τηλεφωνική συνέντευξη.

Πηγή: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6475&dtid=52

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια