Στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας περί σημάτων με την κοινοτική οδηγία 2015/2436 προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σχέδιο νόμου που έθεσαν την 11η Ιανουαρίου 2019 σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας, υπό τον τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)».

Η διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2019, περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές ρυθμίσεις, βάσει των οποίων θα επέλθουν αλλαγές στη νομοθεσία των εμπορικών σημάτων. Συγκεκριμένα, μία από τις βασικές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η δυνατότητα για κατοχύρωση νέων – «μη παραδοσιακών» – μορφών σημάτων (πχ ηχητικά σήματα), η θεσμοθέτηση των σημάτων πιστοποίησης και η προστασία ουσιαστικής χρήσης του σήματος και των «ενδιάμεσων δικαιωμάτων» (intervening rights).

Επίσης καινοτομία αποτελεί η ρύθμιση του άρθρου 31 του σχεδίου νόμου, η οποία ενσωματώνει το άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας. Με το άρθρο αυτό εισάγεται η δυνατότητα Διαμεσολάβησης σε διαδικασίες ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με μοναδική προϋπόθεση το κοινό αίτημα των μερών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στις ΔΕΣ και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Η προαιρετική αυτή Διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου, το οποίο αρχίζει από την επομένη της υποβολής του αιτήματος που κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων και διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Τα μέρη, τα οποία ορίζουν από κοινού Διαμεσολαβητή νόμιμα διαπιστευμένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συμφωνούν παράταση της ως άνω προθεσμίας για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης ορίζοντας νέα συζήτηση μετά την πάροδο του εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, μετά το πέρας της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης υπογράφεται πρακτικό Διαμεσολάβησης, το οποίο συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή και υπογράφεται από τον ίδιο, τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Σε περίπτωση αποτυχίας της Διαμεσολάβησης, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνον από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι οι διάδικοι δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σημάτων από τον Διαμεσολαβητή ή οιονδήποτε των διαδίκων και διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.

Πηγή: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1659127/ti-allazei-sta-emporika-shmata.html

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια