Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η γνωστή μας Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει και εφαρμόζει πλέον συστηματικά στις νομικές της διαφορές την Διαμεσολάβηση. Έτσι επιλύει διαφορές της π.χ. με αιτούντες αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία, με πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, κ.λπ. άμεσα, σε χρόνο παρόντα, με λύσεις win-win που γίνονται κοινά αποδεκτές και από τις δύο πλευρές.

Η Ε.Υ.Α.Θ. με ενημερωτικό της έντυπο προς το άλλο «μέρος» εξηγεί:

«… Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτο σε σχέση με τα μέρη πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει Διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο… Στη διαδικασία τα μέρη… παρίστανται με πληρεξούσιο Δικηγόρο. Δεν τηρούνται πρακτικά. Ο Διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό Διαμεσολάβησης που περιέχει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη, ή τη διαπίστωση αποτυχίας της Διαμεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς. Το πρωτότυπο του πρακτικού κατατίθεται… στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου… Το πρακτικό αυτό αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

…Εφόσον συμφωνείτε θα συνταχθεί συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση. Μπορείτε να επιλέξετε Διαμεσολαβητή είτε από τον κατάλογο των διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, είτε τον προτεινόμενο από την Ε.Υ.Α.Θ…. Πρέπει να παραστείτε με τον Δικηγόρο σας…»

Πρακτικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Όποιος έχει μια διαφορά με την εταιρία, συμπληρώνει ένα σχετικό έντυπο και επιλέγει Διαμεσολαβητή. Οπότε συντάσσεται το αρχικό «συμφωνητικό υπαγωγής» της διαφοράς σε Διαμεσολάβηση που υπογράφεται από τα δύο μέρη, τους δικηγόρους και τον Διαμεσολαβητή. Στη συνέχεια οι δύο πλευρές δίνουν στον Διαμεσολαβητή τις απαραίτητες πληροφορίες και κατά περίπτωση έγγραφα, ώστε ο Διαμεσολαβητής να προετοιμαστεί για τη Διαμεσολάβηση.

Το ραντεβού για τη Διαμεσολάβηση ορίζεται συνήθως στα γραφεία της εταιρίας, Τσιμισκή 98 στον 4ο όροφο. Εκεί, σε περιβάλλον άνετο και αξιοπρεπές, χωρίς αναμονές, χωρίς ορθοστασία, χωρίς ταλαιπωρίες και έχοντας την άνεση του χρόνου, τα μέρη εκθέτουν τις απόψεις τους για τη διαφορά. Ο Διαμεσολαβητής υποβάλει ερωτήσεις ώστε να διασαφηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της διαφοράς και να εξηγηθούν όλα τα σημεία που έχουν σημασία στην υπόθεση. Μάρτυρες δεν απαιτούνται και δεν υπάρχουν. Ακολούθως γίνονται οι προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Ο Διαμεσολαβητής οδηγεί τα μέρη στη φάση της διαπραγμάτευσης, η οποία γίνεται με τη βοήθεια και τις νομικές συμβουλές των δικηγόρων προς τους πελάτες τους. Ο Διαμεσολαβητής με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις τεχνικές που γνωρίζει, βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε μία λύση κοινά αποδεκτή. Όταν αυτό συμβεί, ο Διαμεσολαβητής συντάσσει το «πρακτικό επίλυσης της διαφοράς», στο οποίο συμπεριλαμβάνει το κείμενο της συμφωνίας που συντάσσουν οι δικηγόροι των μερών.

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή καταβάλλεται από τις δύο πλευρές εξ ημισείας. Φυσικά η κάθε πλευρά καταβάλει την αμοιβή του Δικηγόρου της, σε όποιο ύψος ή ποσοστό έχει συμφωνηθεί. Το πρακτικό Διαμεσολάβησης κατατίθεται στο Πρωτοδικείο με την καταβολή ενός παραβόλου 50 €, το οποίο αναλαμβάνει η Ε.Υ.Α.Θ.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν «καλές πρακτικές», γνωστές και συχνές σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έτσι, αποφεύγουν περαιτέρω έξοδα (δικαστικές δαπάνες, τόκους κ.λπ.) ή άλλες συνέπειες για την εταιρεία, αποφεύγουν την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των υποθέσεών τους, βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας, και δημιουργούν θετική εικόνα στην κοινωνία.

Ευγνωσία Ραφτοπούλου-Χατζηπρίμου
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω ΔΣΘ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια Πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου