Το τελικό σχέδιο για τη Σύμβαση που αφορά σε ζητήματα διακανονισμών μέσω Διαμεσολάβησης, και ο αντίστοιχος πρότυπος νόμος, εγκρίθηκαν κατά την 51η σύνοδο της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) στις 26 Ιουνίου 2018 και πρόκειται να εφαρμοστούν περίπου σε ένα έτος.

Η Ομάδα Εργασίας II της UNCITRAL απαρτίζεται από εκπροσώπους από 50 χώρες, προήδρευσε η Σιγκαπούρη και συμμετείχαν ενεργά οι ΗΠΑ, η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Κίνα, η Ινδία, η Κορέα, η Ρωσία, το Μεξικό, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ελβετία και πολλές άλλες χώρες. Πολλές ΜΚΟ Διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (ΙΜΙ), ήταν παρόντες και παρείχαν πληροφορίες.

Η σύμβαση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εκτελεστότητας των Συμφωνιών διακανονισμού που προκύπτουν από τη Διαμεσολάβηση. O George Lim, διεθνής Διαμεσολαβητής με έδρα τη Σιγκαπούρη, και πρόεδρος του Κέντρου Διαμεσολάβησης εκεί, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας UNCITRAL για τις εργασίες της εν λόγω Σύμβασης, δείχνει τα καίρια σημεία της Σύμβασης:

Αναφερόμενος στη σημασία της νέας Σύμβασης Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης, δηλώνει, ότι σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της συμφωνίας που προκύπτει από τη Διαμεσολάβηση, οι περισσότεροι Διαμεσολαβητές θεωρούν ότι δεν υπάρχει συνήθως πρόβλημα, όταν βέβαια η Διαμεσολάβηση διεξάγεται σωστά και τα μέρη κατανοούν τις υποχρεώσεις τους βάσει των όρων που κατέληξαν κατά τη διευθέτηση. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων, όπου μετά από συμφωνία, ένα μέρος μπορεί να δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τους όρους του διακανονισμού και αποτυγχάνει ή αρνείται να το πράξει. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο, όπου είναι χρήσιμη η δυνατότητα εκτέλεσης και επιβολής του όρου που συμφωνήθηκε μέσω Διαμεσολάβησης. Άρα, είναι απαραίτητη η επιβολή αυτή να πλαισιωθεί σε μία διεθνή σύμβαση, ώστε η Διαμεσολάβηση να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και να αποτελεί κύρια επιλογή από τις επιχειρήσεις.

Μέσω αυτής της δυνατότητας επιβολής της συμφωνίας που προήλθε από τη Διαμεσολάβηση, επιπλέον, και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, θα ενθαρρυνθούν τα μέρη να έρθουν στο τραπέζι Διαμεσολάβησης. Με αυτό τον τρόπο προάγεται πολλαπλά ο θεσμός.

Η διαδικασία αφομοίωσης της Σύμβασης δίνει τη δυνατότητα στα μέρη να επιλέξουν πρώτα έναν πρότυπο νόμο και σε μεταγενέστερο στάδιο να υπογράψουν τη Σύμβαση. Ωστόσο, για να αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα της εκτελεστότητας, πρέπει να υπογράψουν όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες τη Σύμβαση. Η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων έκανε τις συζητήσεις ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και πλουσιότερες. Σύμφωνα με τον Lim, η Σύμβαση θα καταστήσει τη διεθνή Διαμεσολάβηση πολύ πιο χρήσιμη και ελκυστική για τις επιχειρήσεις και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της διεθνούς επίλυσης διαφορών.

Πηγή: http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51st-session/Annex_I.pdf

Όλγα Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ – DPO/GDPR expert.