Η Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για το διεθνές εμπόριο (UNCITRAL) θα εξετάσει στη Βιέννη της Αυστρίας την εβδομάδα της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 κατά πόσον είναι απαραίτητη μια σύμβαση για την εκτέλεση συμφωνιών κατόπιν Διαμεσολάβησης με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Το σκεπτικό για την εν λόγω πρωτοβουλία είναι η διαπίστωση πως ο θεσμός της Διαμεσολάβησης έχει διαδοθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε χώρες που δεν είχαν μακρά παράδοση στο θεσμό. Η ανάγκη για περισσότερα θετικά οφέλη και αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς οδηγεί τους πολίτες, αλλά και μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις, να επιλέγουν τη Διαμεσολάβηση. Εκ του αποτελέσματος ο θεσμός εξελίσσεται και προοδεύει και έτσι ανακύπτουν και περαιτέρω ζητήματα που χρειάζονται ρύθμιση, όπως συμβαίνει πάντοτε με κάθε επιστήμη που αποτελεί ένα ζωντανό, εξελισσόμενο αντικείμενο.

Προς τούτου, η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει την δυνατότητα εκτέλεσης μιας συμφωνίας συμβιβασμού με άξονες: Διεθνής εναντίον Εγχώριας Διαμεσολάβησης – Ασφάλεια εναντίον Ευελιξίας. Τα κύρια ερωτήματα είναι:

* Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διεθνούς Διαμεσολάβησης σε αντίθεση με αυτά της εγχώριας;

* Πώς σχετίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με το σχεδιασμό ενός διασυνοριακού τίτλου εκτέλεσης των συμφωνιών διακανονισμού της Διαμεσολάβησης;

* Γιατί υπάρχει η ανάγκη για ένα ειδικό μέσο διασυνοριακής εκτέλεσης των συμφωνιών διακανονισμού;

* Πώς θα συμβιβαστεί η ευέλικτη φύση της διεθνούς Διαμεσολάβησης με τις τυπικές απαιτήσεις μιας διαδικασίας εκτέλεσης;

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα που θα εξεταστούν, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή: http://kluwermediationblog.com/2016/06/22/uncitrals-working-group-ii-continues-consider-convention-enforcement-mediation-settlements/

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)