«Με δεδομένους τους υπερβολικά αργούς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, που δεν κατέστη δυνατόν να επιταχυνθούν σε σημαντικό βαθμό με όποιες οργανωτικές και δικονομικές μεταβολές έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί, η εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, όπως η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Για να επέλθουν όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα απαιτείται να γίνει συνείδηση στους φορείς της οικονομίας και σε κάθε πολίτη ότι η δίκαιη επίλυση μιας διαφοράς δεν επιτυγχάνεται μόνο με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται καθυστερημένα και στο πλαίσιο ανελαστικών διαδικαστικών κανόνων και συχνά καταλείπει στον χαμένο διάδικο την αίσθηση ότι αδικήθηκε, αλλά και με συμφωνία, στην οποία καταλήγει η διαμεσολάβηση, με την προϋπόθεση βεβαίως της ισότιμης και ισοδύναμης συμμετοχής των μερών. Να διαμορφωθεί δηλαδή κουλτούρα φιλικής επίλυσης των διαφορών. Ο ΟΠΕΜΕΔ, όπως και οι κοινωνικοί φορείς που τον συγκροτούν, επιδιώκει τη δημιουργία αυτής της κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία, και παράλληλα παρακολουθεί την ανάπτυξη του θεσμού της διαμεσολάβησης στην πράξη και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τις αναγκαίες βελτιώσεις.»