Η νέα έκδοση του Κανονισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Κέντρου Διεθνούς Διαιτησίας της Βιέννης (Vienna International Arbitral Centre – VIAC) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο νέος Κανονισμός ισχύει για όλες τις διαδικασίες που ξεκινούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και αποτελείται από τρία μέρη: α) τον Κανονισμό Διαιτησίας (Μέρος Ι: Κανονισμός της Βιέννης), β) τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης (Μέρος ΙΙ: Κανονισμός Διαμεσολάβησης της Βιέννης) και γ) τα Παραρτήματα (Μέρος ΙΙΙ: Υποδείγματα,  Εσωτερικοί Κανόνες του Διοικητικού Συμβουλίου του VIAC, Πίνακας Αμοιβών κ.λπ.).

Είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πλαίσιο επιβεβαιώνει τη μεγάλη πρακτική σημασία της Διαμεσολάβησης ως εργαλείου επίλυσης διαφορών στο διεθνές εμπόριο.

Η σημαντικότερη καινοτομία του νέου Κανονισμού έγκειται στο ότι το VIAC εφεξής θα διαχειρίζεται και αμιγώς εγχώριες υποθέσεις διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, εκτός από τις διεθνείς υποθέσεις, που μέχρι σήμερα αποτελούσαν το αποκλειστικό αντικείμενό του. Άλλες σημαντικές τροποποιήσεις που εισάγει ο νέος Κανονισμός, σε συμφωνία με τις συστάσεις της διεθνούς ομάδας εργασίας που ανέλαβε την αναθεώρηση του παλαιού Κανονισμού, είναι:

  • Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας με βάση το φύλο: γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της γλωσσικής μορφής που επιλέγεται στους κανόνες για την αναφορά σε φυσικά πρόσωπα (η μορφή αυτή πρέπει να θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα φύλα) και στη γλωσσική μορφή που επιλέγεται στην πρακτική διαιτησίας (η μορφή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανά φύλο)
  • η ηλεκτρονική διαχείριση των υποθέσεων
  • η ρητή πρόβλεψη της υποχρέωσης των διαιτητών, των μερών και των εκπροσώπων τους να διεξάγουν τη διαδικασία με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο
  • η περίληψη υποδειγμάτων ρητρών διαιτησίας και Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τους ισχύοντες πλέον κανόνες
  • η μείωση των αμοιβών και των διαχειριστικών εξόδων για υποθέσεις με μικρό αντικείμενο.

Ο νέος Κανονισμός επιβεβαιώνει τα φιλόδοξα σχέδια του VIAC για τα επόμενα χρόνια, που συνίστανται αφενός μεν στην εδραίωση της πρωταρχικής του θέσης ως ενός από τα κορυφαία κέντρα διαιτησίας και Διαμεσολάβησης στην Ευρώπη, αφετέρου δε στη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών επίλυσης διεθνών διαφορών που εκτιμούν τα πλεονεκτήματα της μοναδικής γεωγραφικής θέσης της Βιέννης και της εξαιρετικής φήμης του VIAC σε όλους τους τομείς της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Πηγές: http://www.viac.eu/ & https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68f16ada-d7b9-40e1-b8d4-537eab3a161f

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια