Όπως είναι γνωστό ο πρόσφατος Νόμος 4548/2018 επέφερε σημαντικές μεταβολές στο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του περίφημου νόμου 2190/1920, ο οποίος στις δεκαετίες αυτές είχε υποστεί δεκάδες αποσπασματικές τροποποιήσεις, πλέον η λειτουργία των Α.Ε. διέπεται από τον νόμο 4548/2018, ο οποίος προέβλεψε ένα απλούστερο, σαφέστερο και σαφώς πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Ο Νόμος ισχύει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έδωσε νέα ώθηση στη διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση ως εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του Νόμου επί λέξει αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με την επίλυση των διαφορών:

  1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο.
  2. Με διάταξη του αρχικού καταστατικού ανώνυμης εταιρείας μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία ή Διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 (Α 5). Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα. Η ρήτρα Διαμεσολάβησης μπορεί να παραπέμπει σε οργανωμένη διαδικασία Διαμεσολάβησης ή να προβλέπει τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του Διαμεσολαβητή.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε το προσφάτως κατατεθέν σχέδιο νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο περιέλαβε περαιτέρω σημαντικές διατάξεις εταιρικού δικαίου και έκανε ειδική μνεία στη Διαμεσολάβηση μέσω της διάταξη περί της δυνητικής υπαγωγής σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, η οποία είναι ανάλογη με αυτή του Νόμου 4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου:

  1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
  2. Είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων αυτών σε διαιτησία ή Διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018 (Α’5).

Φαίνεται λοιπόν ότι και το σχέδιο νόμου ακολουθεί τις τάσεις της οικονομικής πραγματικότητας και βάζει στο προσκήνιο τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43327

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια