Ο Έλληνας νομοθέτης έκρινε απαραίτητη τη παρουσία των δικηγόρων στο πλευρό των μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν με τον προσφορότερο τρόπο τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και ότι θα διασφαλιστούν απόλυτα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους κατά τη διεξαγωγή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3898/2010 θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική η συμμετοχή των δικηγόρων στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και με το νόμο 4512/2018 άρθρο 182 παρ.4Α ορίστηκε ότι τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, πλην των περιπτώσεων των καταναλωτικών διαφορών και μικροδιαφορών. Εξάλλου σύμφωνα με το νέο κώδικα δικηγόρων, ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εντολέα του για τη δυνατότητα να επιλύσει τη διαφορά του με την εξώδικη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, η οποία ανήκει στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών .

Ο παραστάτης δικηγόρος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την επιλογή της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και του προσώπου του Διαμεσολαβητή, όσο και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της Διαμεσολάβησης.

Η συνεισφορά του παραστάτη δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση είναι πολύτιμη σε όλα τα στάδια, ήτοι :

Πριν τη Διαμεσολάβηση:

 • Ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς όπως η Διαμεσολάβηση την οποία του προτείνει
 • Ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του εντολέα του, τον προετοιμάζει και του εξηγεί τη διαδικασία και τα στάδια
 • Βοηθά τον εντολέα του στην επιλογή του κατάλληλου για την υπόθεση Διαμεσολαβητή
 • Ελέγχει το συμφωνητικό υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση
 • Ετοιμάζει τον απαραίτητο φάκελο για τη Διαμεσολάβηση, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα

Κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης:

 • Υποστηρίζει τον εντολέα του στην αρχική του τοποθέτηση
 • Επικουρεί και συνδράμει τον εντολέα του στις διαπραγματεύσεις
 • Έχει στόχο να βρεί την καλύτερη και ευνοϊκότερη λύση για τον εντολέα του
 • Βοηθά τον εντολέα του σε προτεινόμενες λύσεις και στη διαμόρφωση προτάσεων
 • Συνεισφέρει τόσο στη δημιουργία προτάσεων όσο και στην αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων και επιλογών.
 • Προστατεύει ως νομικός σύμβουλος τον πελάτη του και ελέγχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
 • Συντάσσει την τελική συμφωνία

Μετά τη Διαμεσολάβηση:

 • Αφού έχει επιτευχθεί η συμφωνία, μεριμνά ώστε το Πρακτικό της Διαμεσολάβησης που συντάσσεται να είναι ορισμένο χωρίς ασάφειες, να καλύπτει τον εντολέα του και να είναι αποδεκτό από αυτόν
 • Μεριμνά για την κατάθεση του Πρακτικού της Διαμεσολάβησης στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου
 • Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας και σε περίπτωση διάρρηξης της συμφωνίας προβαίνει στις κατά περίπτωση νόμιμες ενέργειες

Η αμοιβή του παραστάτη δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με τον εντολέα του και δύναται να υπογραφεί και εργολαβικό.

Δέσποινα Σ. Λασκαρίδου
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων