Ο Δικηγόρος ως Νομικός Παραστάτης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιλογή του είδους της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς όσο και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της Διαμεσολάβησης ή της Δικαστικής Μεσολάβησης.

Σύμφωνα με το νέο κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4205/2013), ο Δικηγόρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εντολέα του για τη δυνατότητα να επιλύσει τη διαφορά του εξωδίκως με τις υφιστάμενες μορφές εναλλακτική επίλυσης διαφορών, στις οποίες ανήκει η Διαμεσολάβηση και η Δικαστική Μεσολάβηση και γενικά να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς με οποιοδήποτε τρόπο, με γνώμονα το όφελος του εντολέα του. Ενημερώνει τον εντολέα του ειδικότερα για την κάθε διαδικασία χωριστά και τον συμβουλεύει ώστε να επιλέξει την προσφορότερη εξωδικαστική διαδικασία για την υπόθεσή του, κάνοντας γνωστό το οικονομικό και χρονικό όφελος από τις μεθόδους αυτές.

Η παρουσία και η συνδρομή των Δικηγόρων είναι καθοριστικής σημασίας και στη Δικαστική Μεσολάβηση, για τα νομικά ζητήματα της διαφοράς, διότι ο Δικαστής Μεσολαβητής, ως ουδέτερος και αμερόληπτος, δύναται μόνο να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Εξάλλου επειδή η Δικαστική Μεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας (δηλαδή και μετά την άσκηση της αγωγής), η συνδρομή του Δικηγόρου, ως Νομικού Παραστάτη, είναι απαραίτητη και  πολύτιμη σε όλα τα στάδια, ήτοι :

Πριν τη Μεσολάβηση

Ενδεικτικά :

 • Ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών όπως η Δικαστική Μεσολάβηση.
 • Τον προετοιμάζει και του εξηγεί τη διαδικασία και τα στάδια.
 • Αν πρόκειται για διαφορά πριν την άσκηση αγωγής, προσφεύγει στον κατά τόπον αρμόδιο Δικαστή Μεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημα του εντολέα του σύμφωνα με το άρθρο 214Β παρ. 3.
 • Συντάσσει το σημείωμα/υπόμνημα που θα παραδώσει στο Δικαστή Μεσολαβητή με τα στοιχεία της υπόθεσης και την οπτική των εντολέων του.
 • Ετοιμάζει τον φάκελο για τη Δικαστική Μεσολάβηση, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Κατά τη διεξαγωγή της Μεσολάβησης

Ενδεικτικά :

 • Συμμετέχει στις ξεχωριστές ή στις κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών με τον Μεσολαβητή Δικαστή.
 • Υποστηρίζει τον εντολέα του στην αρχική του τοποθέτηση και τον συνδράμει στις διαπραγματεύσεις.
 • Βοηθά τον εντολέα του στην αξιολόγηση των τυχόν προτεινόμενων μη δεσμευτικών λύσεων από το Δικαστή Μεσολαβητή καθώς και στην αξιολόγηση των προτεινόμενων προτάσεων από το άλλο μέρος.
 • Βοηθά τον εντολέα του στη διαμόρφωση προτάσεων και αντιπροτάσεων.
 • Έχει στόχο να βρει την καλύτερη και ευνοϊκότερη λύση για τον εντολέα του.
 • Προστατεύει ως νομικός σύμβουλος τον εντολέα του και ελέγχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Συντάσσει την τελική συμφωνία μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του άλλου μέρους.
 • Αφού έχει επιτευχθεί η συμφωνία, μεριμνά ώστε το Πρακτικό της Μεσολάβησης που συντάσσεται, και αποτυπώνει τη συμφωνία, να είναι ορισμένο, ακριβές, χωρίς ασάφειες, να καλύπτει τον εντολέα του και να είναι αποδεκτό από αυτόν.
 • Υπογράφει το πρακτικό Μεσολάβησης μαζί με τον Δικαστή Μεσολαβητή, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του άλλου μέρους και τα μέρη.

Μετά το πέρας της Μεσολάβησης

Ενδεικτικά :

 • Μεριμνά για την κατάθεση του Πρακτικού της Μεσολάβησης στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου ανάλογα με το στάδιο της διαφοράς, αν είναι δηλαδή πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.
 • Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας και σε περίπτωση διάρρηξης της συμφωνίας προβαίνει στις κατά περίπτωση νόμιμες ενέργειες.

Η αμοιβή του Παραστάτη Δικηγόρου καθορίζεται ελευθέρως με τον εντολέα του και δύναται να υπογραφεί και εργολαβικό.

Δέσποινα  Σ. Λασκαρίδου, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY-  NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων