Η υπογραφή της συμφωνίας υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας Διαμεσολάβησης. Όμως τι είναι απαραίτητο και τι είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία; Αναμφισβήτητα απαραίτητο είναι να περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων στη Διαμεσολάβηση δηλαδή των μερών, των νομικών παραστατών τους, του Διαμεσολαβητή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου λαμβάνει μέρος σε αυτή με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως τεχνικοί σύμβουλοι των μερών, τρίτα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν την Διαμεσολάβηση, διερμηνείς κλπ προκειμένου όλοι να δεσμεύονται από την υποχρέωση εχεμύθειας της διαδικασίας. Απαραίτητο στοιχείο επίσης αποτελεί η συνοπτική περιγραφή του είδους της διαφοράς καθώς και τα κεφάλαια αυτής που υπάγονται στη Διαμεσολάβηση και η σαφής ανάθεση της υπόθεσης στον συγκεκριμένο Διαμεσολαβητή.

Επίσης σε αυτή καθορίζεται  ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της προβλεπομένης από το Ν. 4512/2017 υποχρεωτικότητας, όπου η Διαμεσολάβηση προβλέπεται ως υποχρεωτικό προστάδιο πριν την συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος και ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζητήσεως αυτού. Στην περίπτωση αυτή στη συμφωνία υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση του πληρεξουσίου δικηγόρου προς το Διαμεσολαβητή, η ημερομηνία γνωστοποίησης από τον Διαμεσολαβητή στο άλλο ή στα άλλα μέρη του αιτήματος, καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης δηλαδή με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο καθώς και η ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η πρώτη συνεδρία. Στην υποχρεωτικότητα η Διαμεσολάβηση πρέπει να αρχίσει να διεξάγεται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας (15) ημερών από την μεταφορά του αιτήματος.

Επίσης χρήσιμο είναι να αναφέρονται και όποιες άλλες προθεσμίες είναι αποκλειστικές προκειμένου τα μέρη να είναι ενημερωμένα για την ανάγκη τήρησης των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Συγχρόνως όμως η συμφωνία υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση πρέπει να περιέχει συνοπτική περιγραφή της ίδιας της διαδικασίας Διαμεσολάβησης και του ρόλου του Διαμεσολαβητή με σαφή αναφορά στο τι αυτός κάνει και τι δεν επιτρέπεται να κάνει,, καθώς και συνοπτική περιγραφή των κανόνων και των αρχών της Διαμεσολάβησης, δηλαδή της αρχής της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου καθώς και των δεσμεύσεων που αυτές οι αρχές επιβάλλουν σε περίπτωση που η υπόθεση  μετά από μια μη επιτυχή Διαμεσολάβηση συνεχιστεί στο δικαστήριο.

Επιπλέον της συνοπτικής επεξήγησης της διαδικασίας Διαμεσολάβησης πρέπει βεβαίως να περιλαμβάνονται η εξουσία διαθέσεως των μερών και οι λοιποί όροι συνεργασίας του Διαμεσολαβητή με τα μέρη, όπως η ωριαία αμοιβή του Διαμεσολαβητή και το κόστος της Διαμεσολάβησης στο οποίο περιλαμβάνεται και εκείνο για τη χρήση του χώρου και των υπηρεσιών φιλοξενίας καθώς και ο τρόπος επιμερισμού κατ’ ισομοιρία μεταξύ των μερών. Το σχέδιο συμφωνίας υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση πρέπει να αποστέλλεται εγκαίρως από το Διαμεσολαβητή στους νομικούς παραστάτες των μερών για τυχόν παρατηρήσεις τους αλλά και προκειμένου εκείνοι να είναι σε θέση να το επεξεργαστούν με τους εντολείς τους και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις τους.

Η διατύπωση όλων των ανωτέρω στοιχείων στη συμφωνία υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση αποδεικνύουν έμπρακτα ότι ο Διαμεσολαβητής μερίμνησε ώστε να είναι κατανοητά στα μέρη τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, ο εκούσιος χαρακτήρας της καθώς και ότι τα μέρη έχουν κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να συμφωνήσουν  ιδίως δε τις διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Όλα τα ανωτέρω εκτός από ρητή υποχρέωση του Διαμεσολαβητή, προβλεπόμενη στο άρθρο 191 του Ν.4512/2017, αποτελούν και μια από τις ενέργειες εκείνες με τις οποίες ο Διαμεσολαβητής θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του, προϋπόθεση εντελώς απαραίτητη για την εγκαθίδρυση του κύρους του και την επιτυχή έκβαση της Διαμεσολάβησης.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών