Το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων (National Labor Relations Board – NLRB) των ΗΠΑ είναι ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητα την εφαρμογή του αμερικανικού εργατικού δικαίου που ρυθμίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στις 10 Ιουλίου 2018 το NLRB ανακοίνωσε την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος που αποσκοπεί στην προώθηση της χρησιμοποίησης του Προγράμματος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών από τα μέρη. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, το Γραφείο του Εκτελεστικού Γραμματέα του NLRB θα παρακινεί ενεργά τα μέρη των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του NLRB να αποφασίσουν εάν η υπόθεσή τους είναι κατάλληλη να υπαχθεί σε μέθοδο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η διαδικασία έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ξεκίνησε το 2005 ως εναλλακτική μέθοδος για την επίλυση των διαφορών που εκκρεμούσαν ενώπιον του NLRB. Από τη σύστασή του μέχρι σήμερα, οι Διαμεσολαβητές έχουν καταφέρει να βοήθησαν τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία σε περίπου 60% των υποθέσεων. Στο Πρόγραμμα έχει πρόσβαση κάθε μέρος που εμπλέκεται σε υπόθεση αθέμιτης εργασιακής πρακτικής ή συμμόρφωσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του NLRB. Ο διευθυντής του Προγράμματος ορίζει έναν Διαμεσολαβητή, ο οποίος επικουρεί τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς. Ο Διαμεσολαβητής συνήθως διεξάγει μια συνεδρία, στην οποία είναι παρόντα όλα τα μέρη. Δεν έχει, ωστόσο, εξουσία να επιβάλει τον συμβιβασμό, καθώς αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μερών. Ο κανονισμός του NLRB προβλέπει ότι όλες οι συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς είναι εμπιστευτικές και τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα γεγονότα που προέκυψαν κατά την ίδια διαδικασία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία.

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του NLRB δεν επιφέρει παρά ελάχιστη καθυστέρηση στη δικαστική διαδικασία. Παρόλο που η εισαγωγή στο Πρόγραμμα αναστέλλει όλες τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 28 ημερών, εκτός εάν τα μέρη και ο διευθυντής του Προγράμματος συμφωνήσουν διαφορετικά. Τα μέρη δεν βαρύνονται με έξοδα ή δαπάνες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

Οι εργοδότες θα πρέπει να σταθμίζουν προσεκτικά κατά πόσο οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόζουν στην εκάστοτε υπόθεση. Παρόλο που δεν είναι όλες οι υποθέσεις κατάλληλες για υπαχθούν στο Πρόγραμμα, αυτό μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί της μακροχρόνιας δικαστικής αντιδικίας.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2c119ba-b545-4a3c-8e5c-987a85dd6f73

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια