Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Φιλιππίνων (Intellectual Property Office of the Philippines – IPOPHL) υιοθέτησε την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση για την επίλυση υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας που ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2018, αποσκοπώντας στην ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυσή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ενημερωτική Εγκύκλιο 008 σχετικά με τους Αναθεωρημένους Κανόνες Διαμεσολάβησης, η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας θα είναι υποχρεωτική για διοικητικές καταγγελίες παραβάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και αθέμιτου ανταγωνισμού, υποθέσεις inter partes (IPC), διαφορές που αφορούν πληρωμές μεταφοράς τεχνολογίας, διαφορές σχετικά με τους όρους άδειας εκμετάλλευσης του δικαιώματος του δημιουργού, καθώς και για εφέσεις ενώπιον του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή κατά αποφάσεων του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων Σχετικών Δικαιωμάτων, του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων και του Γραφείου Τεκμηρίωσης, Πληροφοριών και Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Στο παρελθόν, το IPOPHL εφάρμοζε την υποχρεωτική παραπομπή στη Διαμεσολάβηση, προκειμένου να δώσει στα μέρη την ευκαιρία να επιλύσουν εξωδικαστικά τη διαφορά τους σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις.

Εν προκειμένω, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν και τα μέρη υποχρεούνται καταρχήν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη Διαμεσολάβηση, παραμένουν ελεύθερα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη διαδικασία και να μην καταλήξουν σε συμφωνία.

Εκτός από την ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση θα επιτρέψει, επίσης, στο IPOPHL να προσαρμόσει τις διαδικασίες του με αυτές του δικαστικού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου τα μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν τις διαφορές τους στη Διαμεσολάβηση, πριν προσφύγουν στο δικαστήριο.

Πηγή: https://www.philstar.com/business/2018/10/03/1856671/ipophl-enforces-mandatory-mediation-ip-cases

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια