Με το Πρακτικό της Διαμεσολάβησης,  ολοκληρώνεται η διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Διαμεσολάβησης, και επίτευξης συμφωνίας κοινά αποδεκτής από τα μέρη, ο Διαμεσολαβητής συντάσσει  Πρακτικό Διαμεσολάβησης κατ’ άρθρο 184 του Ν.4512/2018.

Το Πρακτικό Διαμεσολάβησης πρέπει να περιέχει:

  • το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του Διαμεσολαβητή,
  •  τον τόπο και το χρόνο της Διαμεσολάβησης
  •  τα πλήρη στοιχεία των μερών που προσέφυγαν στη Διαμεσολάβηση και τα ονόματα των πληρεξούσιων δικηγόρων τους
  • τη συμφωνία με την οποία τα μέρη προσέφυγαν στη Διαμεσολάβηση
  • τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων που μετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
  •  τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη Διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της Διαμεσολάβησης

Το πρακτικό υπογράφεται από τον Διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και κάθε μέρος δικαιούται να παραλάβει από ένα ισόκυρο πρακτικό, το οποίο και δύναται να καταθέσει οποτεδήποτε στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία έλαβε χώρα η Διαμεσολάβηση. Κατά την κατάθεση υποβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η δαπάνη για το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Σε περίπτωση αποτυχίας της Διαμεσολάβησης, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το Διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Από την κατάθεση στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το πρακτικό Διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί τίτλο εκτελεστό σύμφωνα με την περίπτωση γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 904 του ΚΠολΔ. Το απόγραφο για την εκτέλεση εκδίδεται, σύμφωνα με τα άρθρα 915 έως 918 του ΚΠολΔ, από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στη γραμματεία του οποίου κατετέθη το πρακτικό Διαμεσολάβησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλα έξοδα υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο.

Αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό Διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιβληθούν το συμβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και τη μεταγραφή τους.


Δέσποινα  Σ. Λασκαρίδου, 
Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT – NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.)  , Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων