Εταίροι ελληνικής εταιρίας αποφάσισαν να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές μέσω της απόρρητης διαδικασίας της Διαμεσολάβησης. Συναντήθηκαν και συμφώνησαν, με την συνδρομή διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή και εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους, για μία ευρεία σειρά ζητημάτων που είχαν προκύψει από την εταιρική τους σχέση.

Μέρος της συμφωνίας επίλυσης αφορούσε τη διάρκεια ζωής της εταιρίας τους και την πιθανή ανανέωσή της με μελλοντική συμφωνία. Περιλήφθηκε, επίσης, ρύθμιση περί διαφάνειας και αλληλοενημέρωσης των εταίρων για τις δαπάνες καθενός από αυτούς κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του. Εκτός αυτών, η συμφωνία κάλυψε, ενδεικτικά, και τη ρύθμιση του κόστους της μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας των εταίρων, όταν επρόκειτο για ταξίδια που γίνονταν για λογαριασμό της εταιρίας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της συμφωνίας επίλυσης τη διαφοράς των εταίρων, υπό μορφή πρακτικού, υπογεγραμμένου από τους συμμετέχοντες σε αυτή, στο τοπικό Πρωτοδικείο, για την απόκτηση εκτελεστότητας,  κατ’ άρθρο 9 του ν.3898/2010.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί παράδειγμα των νέων δυνατοτήτων που παρέχει ο θεσμός της Διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών μεταξύ προσώπων με στενή σχέση συνεργασίας, όπως οι εταίροι μιας εταιρίας. Διαφορές που, αν οδηγούνταν στα δικαστήρια, θα αποκτούσαν μεγαλύτερες διαστάσεις, θα τραβούσαν σε μάκρος χρόνου και θα κατέστρεφαν οριστικά τη σχέση των μερών, επιλύονται τώρα ιδιωτικά, σε περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να εκφράσουν τις ανάγκες και τις απόψεις τους χωρίς να πλήξουν τη φήμη της εταιρίας τους, όπως θα γινόταν σε ένα δημόσιο δικαστικό ακροατήριο. Τα μέρη και οι δικηγόροι τους απεχώρησαν από τη διαδικασία ικανοποιημένοι.

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων,

Συγγραφέας