Μεγάλος αριθμός εργαζομένων ανώνυμης εμπορικής βιομηχανικής εταιρίας, καταξιωμένης στον τομέα δραστηριοποίησής της, ευρισκόμενοι σε επίσχεση εργασίας, κατέθεσαν αίτηση για την προσωρινή επιδίκαση δεδουλευμένων αποδοχών δύο (2) περίπου ετών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπον μονομελούς Πρωτοδικείου. Μετά την έκδοση της απόφασης του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δικαίωνε εξ’ ολοκλήρου τους εργαζομένους της επιχείρησης, κατατέθηκε από τους τελευταίους η αγωγή για την οριστική επιδίκαση των δεδουλευμένων αποδοχών τους στο ίδιο ως άνω Δικαστήριο.

Ενώ η ανωτέρω αγωγή ευρισκόταν εν εκκρεμοδικία και στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης της επιχείρησης και χρηστής λειτουργίας των εργοστασιακών μονάδων της, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας πρότεινε στον πληρεξούσιο δικηγόρο των εργαζομένων την προσφυγή στην απόρρητη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιλυθεί η μεταξύ τους διαφορά άμεσα. Συναντήθηκαν και συμφώνησαν, με τη συνδρομή διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή και εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους, για μία ευρεία σειρά ζητημάτων που είχαν προκύψει από την εργατική τους σχέση και τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι, κατανοώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις πραγματικές προσπάθειες της εργοδότριάς τους για αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση και έχοντας τη βούληση να παραμείνουν ως εργαζόμενοι στην ως άνω εταιρία, κατέληξαν σε συμφωνία με την επιχείρηση.

Μέρος της συμφωνίας επίλυσης αφορούσε η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δεδουλευμένων αποδοχών τους σε δόσεις, καθώς και η αποχή της εργοδότριας από οποιαδήποτε απόλυση εργαζομένων τα δύο (2) επόμενα έτη. Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από κάποια διεκδικούμενα κονδύλια και να επιστρέψουν πάραυτα στις θέσεις εργασίας τους.

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της συμφωνίας επίλυσης της εργατικής διαφοράς, υπό μορφή Πρακτικού Συμβιβασμού, υπογεγραμμένου από τους συμμετέχοντες σε αυτή, στο τοπικό Πρωτοδικείο, κατά την εκδίκαση της κύριας αγωγής προκειμένου να περιληφθεί το Πρακτικό στο κείμενο της δικαστικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία είχαν θέσει τα πιστωτικά ιδρύματα για την επιτυχή επαναδανειοδότηση της εταιρίας.

Πηγή:  http://www.adrhellenic.com

Eύη Αυλογιάρη

Πρόεδρος ΑDR Hellenic Center, Διευθύντρια Κατάρτισης ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α

Διαμεσολαβήτρια , Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

επ. Πρόξενος Εσθονία