Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, ο Άρειος Πάγος (Cour de Cassation), με την απόφασή της 6ης Οκτωβρίου 2016 ( 3 πολιτικό τμήμα ) επί της αιτήσεως αναιρέσεως  με αριθμό 15-17989 έκρινε ότι, η μη τήρηση της συμβατικής ρήτρας με την οποία συμφωνείται ότι τα μέρη θα προσέλθουν σε υποχρεωτική διαδικασία Διαμεσολάβησης πριν την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστική κρίση, δημιουργεί λόγω απαραδέκτου, ο οποίος δε θεραπεύεται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αυτή μετά την έναρξη της δικαστικής διαμάχης και ενώ εκκρεμεί η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Η υπόθεση είχε ως εξής:

Η Αστική Εταιρεία Ακινήτων (ΑΕΑ)  Bonnac  στη  Γαλλία εκμίσθωσε στην εταιρεία Casapizza ένα κατάστημα μέσα σ’ ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο υπό κατασκευή. Συμφωνήθηκε ως έναρξη της μίσθωσης η ημερομηνία παραλαβής του Εμπορικού Κέντρου.

Στo μισθωτήριο συμφωνήθηκε ότι, τα μέρη όφειλαν για τις τυχόν διαφορές που προέκυπταν από τη μίσθωση, πριν προσφύγουν στο δικαστήριο, να επιχειρήσουν την επίλυση τους με Διαμεσολάβηση με παράλληλη αναστολή της παραγραφής μέχρι τη λήξη της Διαμεσολάβησης.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της ΑΕΑ, η μισθώτρια δεν παρέλαβε το μίσθιο με αποτέλεσμα η ΑΕΑ να καταθέσει αγωγή εναντίον της για αποζημίωση, όπως είχε προβλεφθεί στο μισθωτήριο σε περίπτωση υπαναχώρησής  της.

Η ΑΕΑ κατέθεσε απευθείας αγωγή, χωρίς να τηρήσει την συμβατική υποχρέωσή της να επιχειρήσει τη Διαμεσολάβηση. Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή της ως απαράδεκτη,  η ΑΕΑ άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής και συγχρόνως ξεκίνησε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Η Διαμεσολάβηση απέτυχε.

Το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση κρίνοντας ότι, η ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης και πριν την έκδοση της απόφασης της υποχρεωτικής ρήτρας Διαμεσολάβησης, η οποία είχε συμφωνηθεί να γίνει πριν την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστική κρίση, θεραπεύει το απαράδεκτο της ασκήσεως του ενδίκου μέσου.

Κατόπιν τούτου, ο Άρειος Πάγος κρίνοντας απαράδεκτη την αναίρεση, ακύρωσε την παραπάνω  απόφαση του Εφετείου  χωρίς να την παραπέμψει σε εκ νέου εκδίκαση και επιδίκασε στην ΑΕΑ τα δικαστικά έξοδα της έφεσης και της αναίρεσης.

Πηγή: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208720&fastReqId=874167628&fastPos=1

Πόλυ ΤΣΙΤΣΩΝΗ

Δικηγόρος –  Διαμεσολαβήτρια

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών