Εκτός από τον γενικό Ομοσπονδιακό Νόμο αριθ. 17 του 2016 περί κέντρων Διαμεσολάβησης και τους ειδικούς ομοσπονδιακούς νόμους για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ισχύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Εμιράτο του Ντουμπάι εφαρμόζονται περαιτέρω σχετικές διατάξεις.

Ο Νόμος αριθ. 16 του 2009 περί του Κέντρου Φιλικής Επίλυσης Διαφορών προβλέπει την ίδρυση του εν λόγω Κέντρου στο Ντουμπάι και τις αρμοδιότητές του. Συγκεκριμένα, στο Κέντρο δύνανται να υπαχθούν προς επίλυση όλες τις διαφορές, εκτός από τις ακόλουθες: α) διαφορές επείγοντος χαρακτήρα και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, β) διαφορές δημοσίου δικαίου, γ) διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και δ) διαφορές που εισήχθησαν στη δικαστική διαδικασία πριν από την έκδοση του Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, αν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό, αυτός καταχωρίζεται υπό τη μορφή συμφωνίας συμφιλίωσης και, αφού εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή, καθίσταται εκτελεστός τίτλος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διοικητικής Απόφασης αριθ. 1 του 2017 του Ντουμπάι του 2017, το Κέντρο Φιλικής Επίλυσης Διαφορών είναι αρμόδιο και για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στις εξής περιπτώσεις: α) διανομή κοινής ιδιοκτησίας, β) διαφορές των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τα 100.000 AED, γ) κατόπιν αίτησης ενός ή και αμφότερων μερών, δ) κατόπιν αιτήσεως αμφότερων των μερών σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων ή ενώπιον αστικών ή εμπορικών δικαστηρίων ή  δικαστηρίων αρμόδιων για την εκδίκαση διαφορών εμπράγματου δικαίου, ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ύστερα από άδεια του αρμόδιου δικαστή που προεδρεύει του σχετικού τμήματος, ε) σε περίπτωση αίτησης διορισμού εμπειρογνώμονα.

Τέλος, ο Κανονισμός του Δικαστηρίου του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κέντρου του Ντουμπάι (Dubai International Financial Center – DIFC) του 2014 εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων DIFC όλων των βαθμών. Τα άρθρο 27.1 και 27.2 του Κανονισμού προβλέπουν ότι το Δικαστήριο θεωρεί ότι η επίλυση των διαφορών με τη χρήση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών βοηθά τα μέρη να εξοικονομήσουν το χρόνο και υλικούς πόρους, καθώς και να εξελίξουν τις εμπορικές τους σχέσεις, ενώ κατά κανόνα ενθαρρύνει τα μέρη να εξετάσουν τη χρήση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, εφόσον είναι κατάλληλες για την επίλυση της υπό κρίση διαφοράς.

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/bhalothia-mediation-UAE.cfm

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια