Εκτός από τον Ομοσπονδιακό Νόμο αριθ. 17 του 2016 περί κέντρων Διαμεσολάβησης, που αποτελεί τον βασικό νόμο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη Διαμεσολάβηση, στη χώρα ισχύουν τρεις ακόμη ειδικοί νόμοι για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Ο Ομοσπονδιακός Νόμος αριθ. 26 του 1999 περί επιτροπών συνδιαλλαγής προβλέπει τη σύσταση επιτροπών συνδιαλλαγής και συμφιλίωσης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Το άρθρο 1 του Νόμου ορίζει ότι μία ή περισσότερες επιτροπές συμβιβασμού και συμφιλίωσης μπορούν να συγκροτηθούν στην έδρα κάθε Ομοσπονδιακού Πολιτικού Πρωτοδικείου της Σαρία, ενώ το άρθρο 2 ορίζει ότι η εν λόγω επιτροπές είναι αρμόδιες για την επίλυση αστικών, εμπορικών και εργατικών διαφορών, ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Το Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο στο οποίο υπάγεται η επιτροπή δεν μπορεί να καταχωρίσει καμιά υπόθεση, αν τα μέρη δεν καταθέσουν πρακτικό αποτυχίας της συνδιαλλαγής, που εκδίδεται από την αρμόδια επιτροπή συνδιαλλαγής και συμφιλίωσης. Εάν στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, αυτή είναι οριστική και καθίσταται εκτελεστός τίτλος, χωρίς να δύναται να προβληθεί περαιτέρω.

Ο Ομοσπονδιακός Νόμος αριθ. 8 του 1980 περί του εργατικού δικαίου προβλέπει ότι, σε περίπτωση αντιδικίας, ο εργοδότης, ο εργαζόμενος ή οποιοδήποτε δικαιούμενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Εργασίας, η οποία καλεί τα μέρη και επιδιώκει την φιλική επίλυση της διαφοράς.

Ο Ομοσπονδιακός Νόμος αριθ. 28 του 2005 περί της προσωπικής καταστάσεως διέπει τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διαφορές που προκύπτουν από την προσωπική κατάσταση. Το άρθρο 16 του Νόμου ορίζει ότι οι διαφορές που αφορούν θέματα προσωπικής κατάστασης παραπέμπονται προηγουμένως στην Επιτροπή Οικογενειακού Προσανατολισμού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συνδιαλλαγή μεταξύ των μερών. Εάν τα μέρη καταλήξουν συμφωνία, αυτή ενσωματώνεται στο σχετικό πρακτικό και καθίσταται εκτελεστός τίτλος από τον αρμόδιο δικαστή, χωρίς να δύναται καταρχήν να προβληθεί περαιτέρω, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/bhalothia-mediation-UAE.cfm

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια