«Όταν βγαίνει ο ήλιος
πρώτα θα δεις το γείτονα»

Λαϊκή Παροιμία


Γειτονικό δίκαιο νοείται το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων που γειτνιάζουν τοπικά. Ο όρος «γειτονικό δίκαιο» δεν αναφέρεται στο νόμο αλλά αποτελεί δημιούργημα της επιστήμης και της νομολογίας.

Οι διαφορές του «γειτονικού δικαίου» που περιέχονται στα άρθρα 1003-1031 ΑΚ εκ της φύσεώς τους, ενδείκνυνται να επιλύονται εξωδικαστικά με πνεύμα συναίνεσης και με συμφωνία κοινά αποδεκτή για τα μέρη, η οποία να ικανοποιεί αμφότερες τις πλευρές, αφενός για να τηρηθεί η συμφωνία και αφετέρου για να ζουν ειρηνικά οι γείτονες και για να έχουν στο μέλλον μία αρμονική συνύπαρξη, χωρίς έριδες, διαπληκτισμούς και αυτοδικίες, χωρίς νικητές και ηττημένους (win – win solution).

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι κατάλληλη και μπορεί να επιλύσει  διαφορές «γειτονικού δικαίου» που περιέχονται στα άρθρα 1003-1031 ΑΚ, και τα μέρη με τη συνδρομή του Δικηγόρου τους, μπορούν να αποφύγουν τη δικαστική οδό, να διαπραγματευθούν πιθανές λύσεις και να επιλύσουν εξωδικαστικά και συναινετικά με κοινά αποδεκτή συμφωνία (Win-Win) τη διαφορά τους με γνώμονα την καλή γειτονία και την αρμονική συμβίωση. Διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από το πεδίο του «γειτονικού δικαίου» των άρθρων 1003-1031 ΑΚ θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά, διαφορές από περιορισμούς κυριότητας και εκπομπές καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες επενέργειες από άλλο ακίνητο (1003 ΑΚ),  ύπαρξη και χρήση επιβλαβών εγκαταστάσεων (1004, 1005 ΑΚ) κίνδυνος πτώσης οικοδομής (1006 ΑΚ), ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα  (1007 ΑΚ),  κοπή ριζών ή κλαδιών του γειτονικού ακίνητου (1008 ΑΚ),  καρποί που πέφτουν σε γειτονικά ακίνητα (1009 ΑΚ), επανοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (1010,1011 ΑΚ),  υποχρέωση παροχής διόδου (1012-1017 ΑΚ) κλπ.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί Διαμεσολάβηση και επέλθει επίτευξη συμφωνίας, η τήρησή της από τα μέρη, εξασφαλίζεται με το άρθρο 184 παρ. 4 του Ν.4512/2018, διότι το πρακτικό Διαμεσολάβησης αποτελεί τίτλο εκτελεστό (σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2γ΄ ΚΠολΔ) και μπορεί να περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο του απογράφου.

Κατόπιν πρόσφατης τροπολογίας που κατέθεσε το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. αναστέλλεται μέχρι την 16η.09.2019, η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία της  ολάβησης του άρθρου 182 παρ. 1 α του Ν.4512/2018 για τις διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003-1031 ΑΚ.

Πηγή : Πανδέκτης Μισθώσεων & Οροφοκτησίας Ι.Ν.ΚΑΤΡΑΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ

Δέσποινα  Σ. Λασκαρίδου, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω/Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY – NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) , Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων