Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση, η οποία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη Εναλλακτική Μέθοδο Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), και ρυθμίζεται στην Ελλάδα με το ν. 4512/2018,  είναι κατάλληλη και μπορεί να προσφέρει ταχεία εξωδικαστική επίλυση και ελεγχόμενο εξ αρχής οικονομικό κόστος σε διαφορές/διενέξεις οι οποίες προέρχονται από προσβολή, αντιγραφή ή/και εκμετάλλευση κατοχυρωμένου σχεδίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι).

Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος. Τα βιομηχανικά σχέδια είναι δισδιάστατες διαπλάσεις μορφής, π.χ. σχέδιο κουρτίνας, επίπλων, χαλιών και ορίζονται  συνήθως, κατά την ειδικότερη εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση, ως κάθε νέα γραφική ή πλαστική διαμόρφωση με την οποία εξασφαλίζεται ειδική εμφάνιση στο προϊόν, όταν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή του. Ένα σχέδιο προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρησή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι). Για την καταχώρησή απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στον Ο.Β.Ι. και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καταχώρησης. Επίσης ένα σχέδιο προστατεύεται στην Ελλάδα εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώρηση με χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Ο δικαιούχος κατοχυρωμένου σχεδίου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) έχοντας τίτλο εθνικής προστασίας και εξουσία διαθέσεώς του, σε περίπτωση προσβολής ή εκμετάλλευσης, πέραν της δικαστικής προστασίας που του παρέχεται (νόμος 2417/1996 – ΦΕΚ 139 Α΄ και προεδρικό, διάταγμα 259/1997 ΦΕΚ 185 Α΄), δύναται ευχερώς να επιλέξει τη Διαμεσολάβηση ως εξωδικαστικό/συναινετικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, και ως προϊόν της υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών από το Διαμεσολαβητή, να συμφωνηθούν και ρυθμιστούν, σε περίπτωση ευδοκίμησης της Διαμεσολάβησης και επίτευξης συμβιβαστικής λύσης, ζητήματα, όπως ενδεικτικά, τα κατωτέρω:

  • η άρση της προσβολής και η παράλειψή της στο μέλλον, με συμφωνία κοινά αποδεκτών χρηματικών ποινών, ρητρών ή άλλων μέτρων σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας, που θα ορίσουν τα μέρη με τη συνδρομή των δικηγόρων τους
  • σε περίπτωση ζημίας του δικαιούχου μπορεί να συμφωνηθεί οποιασδήποτε  μορφή αποκατάστασής της (σε τρόπο, είδος κλπ) κατά την απόλυτο ελεύθερη κρίση των μερών
  • απόδοση της ωφέλειας που τυχόν απέκτησε τρίτος από την αθέμιτη χρήση του σχεδίου ή του υποδείγματος
  • συμφωνία για καταβολή ποσού αναλόγου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.
  • μπορεί ακόμα να συμφωνηθεί και η καταστροφή των προϊόντων τρίτων ή η απόδοσή τους στον δικαιούχο

Η τήρηση, από τα μέρη, της συμφωνίας που θα επιτευχθεί, εξασφαλίζεται, διότι σύμφωνα με το  άρθρο 184 παρ. 4 του Ν.4512/2018, από την κατάθεσή στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το Πρακτικό Διαμεσολάβησης, κατά το μέρος που περιλαμβάνει αξιώσεις δεκτικές αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτελεί τίτλο εκτελεστό (σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2γ΄ ΚΠολΔ) χωρίς άλλα έξοδα υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο και μπορεί να περιβληθεί τον τύπο του απογράφου.

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία των μερών.

Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο  194  του Ν.4512/2018 η ελάχιστη αμοιβή για απασχόληση έως δύο (2) ωρών ορίζεται στα εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ και για απασχόληση από δύο (2) ώρες και πάνω η ελάχιστη ωριαία αμοιβή ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ. Η αμοιβή πληρώνεται εξ ημισείας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Κατόπιν πρόσφατης τροπολογίας που κατέθεσε το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. αναστέλλεται μέχρι την 16η.09.2019, η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία της  Διαμεσολάβησης του άρθρου 182 παρ. 1 στ του Ν.4512/2018 για τις διαφορές που απορρέουν από την προσβολή βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (Ν.2417, ΠΔ 259/1997).

Πηγή : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι)

Δέσποινα  Σ. ΛασκαρίδουΔικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY- NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων