Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση, η οποία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη Εναλλακτική Μέθοδο Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), είναι κατάλληλη και μπορεί να προσφέρει ταχεία εξωδικαστική επίλυση και ελεγχόμενο εξ αρχής οικονομικό κόστος, για ζητήματα που αφορούν σε διαφορές – διενέξεις  Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνια που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Τα επινοήματα αυτά μπορούν να είναι είτε προϊόντα, είτε μέθοδος παραγωγής προϊόντος, είτε βιομηχανική παραγωγή. Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας διέπεται από το Ν.1733/1987  και αποτελεί Διοικητική πράξη που εκδίδεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (άρθρο 8 παρ. 11 του Ν.1733/1987) με την οποία παρέχεται  στο δικαιούχο δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία απόλυτο, αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο.

Το Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ) είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται για μία εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με ΔΕ (κύριο ΔΕ). Χορηγείται δηλαδή στην περίπτωση που ο δικαιούχος ΔΕ (κύριο δίπλωμα) επιφέρει μετατροπή(βελτίωση ή εξέλιξη) στη σχετική αρχική εφεύρεση ΔΕ. Το ΔΤ χορηγείται μόνο στον δικαιούχο του κυρίου ΔΕ. Το ΔΤ είναι παρακολουθηματικό του ΔΕ, διότι λήγει με τη λήξη του αρχικού.

Το Πιστοποιητικό  Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν  λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του «νέου» και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. Στην ουσία τα ΠΥΧ είναι και αυτά μία μορφή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τις μικρές εφευρέσεις.  Το ΠΥΧ μπορεί να χορηγηθεί π.χ. για εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξαρτήματα τους κλπ.

Το ΔΕ, το ΔΤ, και το ΠΥΧ παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την προστατευόμενη εφεύρεση στην Ελλάδα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ. Στην ουσία, πρόκειται για δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Ο δικαιούχος δύναται να μεταβιβάζει το ΔΕ, ΤΕ ή και ΠΥΧ και να εκχωρεί άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί κατάλληλη οδό επίλυσης μιας διαφοράς που αφορά ζητήματα αστικών αξιώσεων από  διαφορές ή παράνομη προσβολή  εφευρέσεων/ Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και τα μέρη, με τη συνδρομή του δικηγόρου τους, μπορούν να διαπραγματευθούν και να επιλύσουν με κοινά αποδεκτή συμφωνία τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως ενδεικτικά, αστικές αξιώσεις από την παράνομη προσβολή, ήτοι :

  • για άρση της προσβολής,
  • για παράλειψη της στο μέλλον, με συμφωνία κοινά αποδεκτών χρηματικών ποινών, ρητρών ή άλλων μέτρων σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας, που θα ορίσουν τα μέρη με τη συνδρομή των δικηγόρων τους
  • για αποζημίωση, και συμφωνία για τον τρόπο/είδος καταβολής της
  • ακόμα και την απόδοση της ωφέλειας από την παράνομη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, την απόδοση των ίδιων των προϊόντων, όλων ή μέρους αυτών, ανάλογα με το ύψος της ζημίας ή την καταβολή ποσού ανάλογου με το τίμημα της άδειας εκμετάλλευσης
  • ή/και την καταστροφή τους.

Eπειδή τις περισσότερες φορές η εφευρετική δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα σύμβασης εργασίας μεταξύ χρηματοδότη/εργοδότη και εφευρέτη/εργαζόμενου η Διαμεσολάβηση, ενδείκνυται επίσης και για την επίλυση διαφοράς-διένεξης που τυχόν προκύψει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η τήρηση της εξασφαλίζεται σύμφωνα με το  Ν.4512/2018, διότι το πρακτικό Διαμεσολάβησης αποτελεί τίτλο εκτελεστό και μπορεί να περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο του απογράφου.

Κατόπιν πρόσφατης τροπολογίας που κατέθεσε το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. αναστέλλεται μέχρι την 16η.09.2019, η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία της  Διαμεσολάβησης του άρθρου 182 παρ. 1 στ του Ν. 4512/2018 για τις διαφορές που απορρέουν από την προσβολή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (5-14 Ν.1733/87).

Πηγή : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι)


Δέσποινα  Σ. Λασκαρίδου
,  Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY – NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) , Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων