Όπως αναφέρει ο Ryan Compton, η Διαμεσολάβηση στο Worcester του Gloucester, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί όλο και περισσότερο την πρώτη επιλογή, για την επίλυση οικογενειακών διαφορών. Αποτελεί συχνά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης των διαφορών αυτών, ενώ επιτρέπει στα μέρη να προχωρήσουν τη ζωή τους, με ένα οικονομικό κόστος κατά πολύ μικρότερο του συνολικού κόστους μιας δικαστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο, η καταλληλότητα της Διαμεσολάβησης συχνά αμφισβητείται.

Μεταξύ των επιχειρημάτων κατά της Διαμεσολάβησης σε μια τέτοια περίπτωση περιλαμβάνεται καταρχήν η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μερών. Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινές αποφάσεις, ειλικρινά και ανοιχτά, προκειμένου να καταλήξουν σε συναινετικές αποφάσεις. Είναι αμφίβολο αν ο δράστης της ενδοοικογενειακής βίας είναι σε θέση να εκφράσει πλήρως τις ανάγκες του και να λάβει υπόψη του τις ανάγκες του άλλου μέρους, ακόμη και με την παρουσία ειδικευμένου οικογενειακού Διαμεσολαβητή. Ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται συχνά είναι ότι η ίδια η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θέτει σε κίνδυνο το πρόσωπο που έχει υποστεί βία, καθώς μπορεί να φέρει σε επαφή τον δράστη με το θύμα για πρώτη φορά, μετά τον χωρισμό τους και να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω επαφή και παρενόχληση.

Από την άλλη πλευρά, προβάλλεται ότι σε πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας η διαδικασία της Διαμεσολάβησης μπορεί εντέλει να είναι περισσότερο ευεργετική παρά επιβλαβής. Αν και η Διαμεσολάβηση δεν θα ήταν ποτέ κατάλληλη, για παράδειγμα, όταν η σωματική και διανοητική κακοποίηση είναι τόσο συντριπτική, ώστε να καθιστά το θύμα ανίκανο να συμμετάσχει σε από κοινού λήψη αποφάσεων, ωστόσο, η Διαμεσολάβηση μπορεί να είναι παραγωγική σε περιπτώσεις που η κατάχρηση είναι περιστασιακή.

Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ακόμη και η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μερών μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν ειδικευμένο οικογενειακό Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση εξουσίας επιτρέποντας στα μέρη να εκφραστούν πλήρως και ισότιμα.

Τέλος, η Διαμεσολάβηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο, προκειμένου ο δράστης να δεσμευτεί να υποβληθεί σε θεραπεία. Η δικαστική αντιδικία συχνά ενθαρρύνει τον δράστη να εμμένει στην αντίκρουση της άσκησης βίας από την πλευρά του, χωρίς να παρέχει συχνά ουσιαστική ικανοποίηση για το κακοποιημένο μέρος. Αντίθετα, η Διαμεσολάβηση παρέχει την ευκαιρία να αντιμετωπιστεί η άσκηση βίας σε ένα ασφαλές και ουδέτερο περιβάλλον και να αναπτυχθούν μηχανισμοί ασφαλείας και στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων για την εξάλειψή της. Η αποτελεσματική Διαμεσολάβηση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλει στον τερματισμό της κακοποίησης, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/compton-family-mediation.cfm

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια