Ο ρόλος του Δικηγόρου, ως Νομικού Παραστάτη, κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης είναι πολύ σημαντικός, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, και πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και ο ίδιος και ο εντολέας του για τη διαπραγμάτευση που θα πραγματοποιηθεί, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, τόσο στο αρχικό στάδιο έναρξης της διαδικασίας, όσο και στο όψιμο στάδιο της Διαπραγμάτευσης, όπου έχει μεγάλη σημασία και αξία να υπάρξει, αν χρειάζεται, αποκλιμάκωση τυχόν εντάσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν το εποικοδομητικό του επιδιωκόμενου διαλόγου και την επίτευξη του κύριου στόχου, ήτοι της επίλυσης της διαφοράς και της εξεύρεσης της βέλτιστης για τον εντολέα του, δυνατής λύσης. Στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης υπάρχει δυνατότητα, να εκφραστούν συναισθήματα, απόψεις, προτάσεις, να αναδιπλωθούν στρατηγικές και τακτικές από τα μέρη στα πλαίσια του εμπιστευτικού χαρακτήρα της διαδικασίας, στην οποία ο Δικηγόρος συμμετέχει ενεργά, είναι μέρος της διαδικασίας και δύναται να παρεμβαίνει, όποτε χρειάζεται, είτε νομικά, είτε συμβουλευτικά – διαπραγματευτικά σε αυτήν. Ειδικότερα, ο Δικηγόρος ως  Νομικός Παραστάτης.

Κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης

Ενδεικτικά :

  • Υποστηρίζει τον εντολέα του στην αρχική του τοποθέτηση.
  • Επικουρεί και συνδράμει τον εντολέα του στις διαπραγματεύσεις.
  • Έχει στόχο να βρει την καλύτερη και ευνοϊκότερη λύση για τον εντολέα του.
  • Βοηθά τον εντολέα του σε προτεινόμενες λύσεις και στη διαμόρφωση προτάσεων.
  • Συνεισφέρει τόσο στη δημιουργία προτάσεων όσο και στην αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων και επιλογών.
  • Προστατεύει ως νομικός σύμβουλος τον εντολέα του και ελέγχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
  • Βοηθά τον εντολέα του να λάβει απόφαση έχοντας παρακολουθήσει και συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.
  • Συντάσσει την επιτευχθείσα τελική συμφωνία, μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του άλλου μέρους, η οποία αποτυπώνεται σε ένα πρακτικό, το οποίο συντάσσει ο Διαμεσολαβητής και καλείται Πρακτικό Διαμεσολάβησης.
  • Αφού έχει επιτευχθεί η συμφωνία, μεριμνά ώστε το Πρακτικό της Διαμεσολάβησης που συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή να είναι ορισμένο χωρίς ασάφειες, να καλύπτει τον εντολέα του και να είναι αποδεκτό από αυτόν.
  • Υπογράφει το πρακτικό Διαμεσολάβησης μαζί με τον Διαμεσολαβητή, τον πληρεξούσιο δικηγόρο του άλλου μέρους και τα μέρη.

Η αμοιβή του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη καθορίζεται ελευθέρως με τον εντολέα του και δύναται να υπογραφεί και εργολαβικό.

Δέσποινα Σ. Λασκαρίδου, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY – NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.)  , Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων