Ο Δικηγόρος, ως Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την επιλογή της ενδεικνυόμενης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, όσο και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της Διαμεσολάβησης. Στη Διαμεσολάβηση ο ρόλος του Δικηγόρου διαφοροποιείται από το ρόλο που έχει στο ακροατήριο, ως συλλειτουργός απονομής της Δικαιοσύνης. Στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης συνεπικουρεί τον εντολέα του στην εξεύρεση της βέλτιστης γι’ αυτόν λύσης με νομική κατοχύρωση, στην βάση των αναγκών του με διαπραγμάτευση, διαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη συνδράμοντας στη διαδικασία, ώστε τα μέρη να βρουν τη «δική τους λύση» στη μεταξύ τους διαφορά, την οποία θα διαμορφώσουν από κοινού με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και θα συνταχθεί η αμοιβαία αποδεκτή γι αυτούς συμφωνία. Ειδικότερα, ο Δικηγόρος ως Νομικός Παραστάτης.

Στο στάδιο πριν τη Διαμεσολάβηση

Ενδεικτικά :

 • Ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς όπως η Διαμεσολάβηση, την οποία του προτείνει, εάν κρίνει ότι είναι η ενδεικνυόμενη, και του αναφέρει τα οφέλη της για την υπόθεσή του.
 • Προτείνει τη Διαμεσολάβηση στην άλλη πλευρά.
 • Εξηγεί στον εντολέα του τη Φιλοσοφία, τη Διαδικασία και τα Στάδια της Διαμεσολάβησης.
 • Βοηθά τον εντολέα του στην επιλογή του κατάλληλου για την υπόθεση Διαμεσολαβητή επιλέγοντάς τον από τον Δημόσιο Κατάλογο του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.
 • Συναντά το Διαμεσολαβητή με τον εντολέα του για ενημέρωση της διαδικασίας και της εν γένει διαμόρφωση της.
 • Ελέγχει το συμφωνητικό υπαγωγής των μερών στη Διαμεσολάβηση.
 • Συντάσσει το σημείωμα/υπόμνημα που θα παραδώσει στο Διαμεσολαβητή με τα στοιχεία της υπόθεσης.
 • Ετοιμάζει τον φάκελο για τη Διαμεσολάβηση, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Συμφωνεί με τον εντολέα του, το Διαμεσολαβητή και το άλλο μέρος τους βασικούς κανόνες που θα διέπουν τη Διαμεσολάβηση. Συμφωνούν τον τόπο, τον χρόνο κλπ. πρακτικά ζητήματα.
 • Συμφωνεί με τον εντολέα του την αμοιβή του Διαμεσολαβητή καθώς και τη δική του.
 • Ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του εντολέα του και τον προετοιμάζει για την έναρξη της Διαμεσολάβησης διαμορφώνοντας τη στρατηγική τους.

Η αμοιβή του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη καθορίζεται ελευθέρως με τον εντολέα του και δύναται να υπογραφεί και εργολαβικό.

Δέσποινα Σ. Λασκαρίδου, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY- NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων