Η παράταση ισχύος του Ν. 4469/2017 με τον πρόσφατο Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218/24.12.2018), έδωσε ανάσα στους οφειλέτες και νέα πνοή στο θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Ας θυμηθούμε τις βασικότερες διατάξεις του Νόμου που αφορούν στους συντονιστές – Διαμεσολαβητές:

Άρθρο 6 Ν. 4469/2017:

Βασικές αρμοδιότητες

Εποπτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

 • Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.
 • Αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.
 • Έλεγχος απαρτίας και των ποσοστών πλειοψηφίας.
 • Σύνταξη του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας.

Επίβλεψη του έργου του Συντονιστή

 • Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους (άρθρο 6 παρ. 8 εδ. α).
 • Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους (άρθρο 6 παρ. 8 εδ. β).
 • Ο Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών, που εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η συμμόρφωσή τους σ’ αυτές (άρθρο 6 παρ. 8 εδ. γ).

Διορισμός Συντονιστή – Δικαίωμα αποποίησης

 • Ο συντονιστής διορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, από το μητρώο συντονιστών που υπάρχει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α).
 • Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη
 • Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο συντονιστών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή τη διοικητική περιφέρεια, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρθρο 6 παρ. 2).
 • Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να αποποιηθεί τον διορισμό του, σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως: α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α & β). Μετά την αποποίηση διορισμού συντονιστή για τους προαναφερθέντες λόγους στο Βήμα 11 η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. γ).

Άρθρο 7 Ν. 4469/2017 :

Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης – Κοινοποίησή της στους πιστωτές

Ο Συντονιστής :

 • Ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του
 • Ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.
 • Αν ο φάκελος της Αίτησης δεν είναι πλήρης καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν εντός 5 ημερών
 • Συντάσσει πρακτικό αποτυχίας αν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί
 • Για τις πλήρεις αιτήσεις εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση, η οποία είναι πιστοποιημένη ηλεκτρονικά από την ΕΓΔΙΧ και σε 2 ημέρες κοινοποιεί απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους πιστωτές, μαζί με πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία

Άρθρα 8 & 11 Ν. 4469/2017 :

Κύριοι σταθμοί στον συντονισμό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

 • Σε περίπτωση που κάποιος συνοφειλέτης δεν συνυποβάλει αίτηση, ο συντονιστής ειδοποιεί τον πιστωτή, να δηλώσει εντός 5 ημερών αν συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας
 • Πραγματοποιεί έλεγχο ύπαρξης απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών και διαφοράς απαίτησης
 • Προσμετρά μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται
 • Λαμβάνει έκθεση βιωσιμότητας & σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα
 • Ο συντονιστής προσμετρά το ποσό της απαίτησης που προσδιορίστηκε από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση
 • Ο συντονιστής κοινοποιεί στους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης & ενημερώνει τον οφειλέτη για την έναρξη της διαδικασίας
 • Σύνταξη & κοινοποίηση πρακτικού αποτυχίας ή περαίωσης από τον συντονιστή (Το πρακτικό υπογράφεται από τον συντονιστή και περιλαμβάνει διαβεβαίωση του συντονιστή για την τήρηση των διατάξεων)
 • Ο συντονιστής αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια