Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη της έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών (ODR).

Η πλατφόρμα, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016, βοηθά τους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές χωρίς να προσφύγουν στο δικαστήριο – συνδέοντάς τους με φορείς (εξωδικαστικούς) εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης 20.000 δικτυακούς τόπους εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ για να αξιολογήσει κατά πόσο συμμορφώνονται με τη νομική υποχρέωσή τους να ενσωματώσουν στην ιστοσελίδα τους τη σύνδεση με τη πλατφόρμα ODR και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το κείμενο της έκθεσης έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/online-dispute-resolution-1st-report-parliament_el

Πηγή: http://mediationworld.net/european-union/news/full/1365.html

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών