Στις 26 Ιουνίου 2018, κατά την 51η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) στη Νέα Υόρκη, εγκρίθηκαν τα τελικά σχέδια Σύμβασης για την Εκτέλεση Συμφωνιών Διαμεσολάβησης και του αντίστοιχου Πρότυπου Νόμου (Model Law). Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για την προσεχή οριστικοποίηση και υιοθέτησή τους από την UNCITRAL εντός του έτους. Η Σύμβαση θα ονομαστεί «Σύμβαση της Σιγκαπούρης για τη Διαμεσολάβηση» και θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια τελετής που θα λάβει χώρα στη Σιγκαπούρη το 2019. Στη συνέχεια, η Σύμβαση πρέπει να κυρωθεί από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Η έγκριση των σχεδίων ολοκληρώνει τις πολυετείς εργασίες της Ομάδας Εργασίας ΙΙ της UNCITRAL, οι οποίες είχαν ως στόχο την εφαρμογή ενός διεθνούς πλαισίου για την εκτέλεση συμφωνιών που προκύπτουν από Διαμεσολάβηση, κατά το πρότυπο της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για την εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων. Η εφαρμογή της νέας Σύμβασης αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον των διαδίκων διεθνών διαφορών να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση, δεδομένης της οικονομικής αποτελεσματικότητας και των λοιπών πλεονεκτημάτων της.

Η σχετική πρωτοβουλία προήλθε από τον προβληματισμό ότι η χρήση της Διαμεσολάβησης για την επίλυση διεθνών διαφορών παρεμποδίζεται από το γεγονός ότι τα μέρη είναι αναγκασμένα να εκτελέσουν τη συμφωνία που απορρέει από τη Διαμεσολάβηση όπως θα εκτελούσαν οποιαδήποτε σύμβαση (δηλαδή ύστερα από μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες), εκτός αν η συμφωνία της Διαμεσολάβησης επιτευχθεί στο πλαίσιο εκκρεμούσας διαιτησίας και μετατραπεί σε διαιτητική απόφαση.

Αν και στην πράξη η εκτέλεση των συμφωνιών που απορρέουν από Διαμεσολάβηση δεν παρουσιάζει προβλήματα (τουλάχιστον σε σύγκριση με την εκτέλεση δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων), η Σύμβαση αναμφίβολα θα συμβάλει στην αξιοπιστία της Διαμεσολάβησης ως διαδικασίας επίλυσης διεθνών διαφορών, καθώς και στην αντιμετώπιση της ανάγκης για ασφάλεια στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά αναπτυσσόμενες περιοχές π.χ. της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, με διαφορετικά και συχνά νέα νομικά καθεστώτα.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=72195327-b8cd-4013-8c4c-43b5941de836


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια