Ο τουρκικός νόμος περί των εργατικών δικαστηρίων του 2017 θέσπισε έναν μηχανισμό υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης για ορισμένες εργατικές διαφορές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα μέρη, πριν προσφύγουν στο δικαστήριο, υποχρεούνται να προσπαθήσουν να επιλύσουν ορισμένες εργατικές διαφορές με Διαμεσολάβηση. Οι εργατικές διαφορές που υπάγονται σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση είναι οι εξής: α) αξιώσεις αποζημίωσης του εργοδότη ή του εργαζομένου οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας και β) διαφορές που απορρέουν από την επαναπασχόληση του εργαζομένου. Εξαιρούνται οι διαφορές από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες.

Οποιοδήποτε εκ των μερών μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα Διαμεσολάβησης προς έναν Διαμεσολαβητή. Από αυτό το χρονικό σημείο αναστέλλεται κάθε παραγραφή ή προθεσμία της επιδιωκόμενης αξίωσης μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού του Διαμεσολαβητή περί περαίωσης της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, το αρμόδιο γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζει Διαμεσολαβητή από τον τηρούμενο κατάλογο Διαμεσολαβητών. Η Διαμεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες, με δυνατότητα παράτασης κατά μία ακόμη εβδομάδα. Το πρακτικό περαίωσης του Διαμεσολαβητή πρέπει να συνταχθεί μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την υποβολή του αιτήματος Διαμεσολάβησης. Ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται να αποστείλει το πρακτικό περαίωσης στο γραφείο Διαμεσολάβησης, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τον λόγο της αποτυχίας της Διαμεσολάβησης  (π.χ. αν τα μέρη απέτυχαν να φτάσουν σε συμφωνία, αν δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρία, γιατί τα μέρη δεν εμφανίστηκαν κ.λ.π.).

Η αναφορά του λόγου της αποτυχίας της Διαμεσολάβησης στο πρακτικό περαίωσης έχει σημασία, καθώς λαμβάνεται υπόψη σε κάθε τυχόν μεταγενέστερη δικαστική διαδικασία, προκειμένου το δικαστήριο να επιβάλει τις δικαστικές δαπάνες στο μέρος που παρέλειψε να παραστεί στην αρχική συνεδρία, ακόμη και αν η αγωγή του γίνει δεκτή από το δικαστήριο.

Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, το καθένα βαρύνεται με την καταβολή της αμοιβής του Διαμεσολαβητή εξ ημισείας. Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή καταβάλλεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης α) αν ο Διαμεσολαβητής δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα μέρη, β) αν δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συνεδρία, διότι δεν παρέστησαν τα μέρη ή γ) αν τα μέρη δηλώσουν ότι η Διαμεσολάβηση δεν θα οδηγήσει σε συμφωνία μέσα σε δύο ώρες συναντήσεων.

Πηγές: https://morogluarseven.com/magazette/ma-gazette-edition-55-9-november-2017 και

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c2c364f3-98d1-4f75-a07d-02379d0f5545


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια