Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

Την 13.6.2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), η οποία εκτός των άλλων αποφάσεων  που ελήφθησαν, ενέκρινε την εγγραφή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) ως νέου εταίρου του Οργανισμού.

Το Ε.Β.Ε.Α. θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 20 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου, μέλη του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή και να διαδοθεί η διαμεσολάβηση ως σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Συγχρόνως, αποφασίστηκε η σύσταση δύο νέων θέσεων Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής, πέραν της θέσεως του Α΄ Αντιπροέδρου που ήδη κατέχει ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν νέοι Αντιπρόεδροι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος,  Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και  Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρέστη και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Φώτης Κουρμούζης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση των μελών του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επί του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) και συμφωνήθηκε η από κοινού δράση για την προώθηση του θεσμού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου