Απευθυνόμενη σε Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους που πρόκειται να παρασταθούν ως νομικοί παραστάτες σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης για την διευθέτηση των οφειλών των πελατών τους (Τραπεζών και Ιδιωτών)

Η οικονομική κρίση και συγκυρία στη χώρα μας, όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών της καθώς και οι συνεπακόλουθες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας αλλά και οι δανειολήπτες / οφειλέτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, έχουν καταστήσει το θέμα της εξεύρεσης αμοιβαία βιώσιμων λύσεων για όλα τα ως άνω εμπλεκόμενα μέρη, σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα απεγκλωβισμού της χώρας και των πολιτών από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης.

Η επίλυση ή η εξομάλυνση των επιμέρους συγκρούσεων που δημιουργούνται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε κάθε επίπεδο δεν είναι εφικτή εάν δεν γίνει κατανοητό από όλους ότι πίσω από τις δεδομένες δημόσιες, θεσμικές, συγκρουόμενες θέσεις του καθενός εξ’ αυτών δύνανται να ενυπάρχουν ανάγκες και συμφέροντα που είναι κοινά για όλους. H συνεργασία των εμπλεκομένων μερών στην από κοινού διερεύνηση και εξεύρεση των συμφερόντων αυτών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργική επίλυση των συγκρούσεών τους, κατά το λιγότερο χρονοβόρο και οικονομικά συμφερότερο τρόπο και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και του Δικανικού συστήματος της χώρας, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα από τη Διαμεσολάβηση μπορούν να οδηγηθούν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και το «The Mediation Lab» (www.themediationlab.com) παρακολουθώντας καθημερινά εκ του σύνεγγυς την αυξανόμενη ανάγκη εκπαίδευσης και εξοικείωσης των Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών με το θεσμό της Διαμεσολάβησης αλλά και την ανάδειξη του προεξάρχοντος ρόλου και της ευθύνης των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών  για τη μέγιστη αξιοποίησή της, ως προτεινόμενου τρόπου επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών και των δανειοληπτών / οφειλετών και ως εργαλείου επίλυσης διαφορών, διοργανώνουν

Πρόγραμμα Επίκαιρης Εκπαίδευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών)

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί τις ημέρες Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 από τις 9.00 έως τις 17.00

Εκπαιδευτές: Μαρία Χατζηλεωνίδα – Μαρία Φαροπούλου                                                                

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαίδευση: 18 άτομα

Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & «The Mediation Lab»)

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ                                                                                                                                                                           Δηλώσεις συμμετοχής έως την 26/11/2016, κόστος: 300 ευρώ (early bird registration)                                                                 Δηλώσεις συμμετοχής έως την 10/12/2016

Το «ΚΕΔΙΠ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε Κύκλου Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση που έχει προγραμματίσει, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των δέκα οκτώ (18), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.

Στόχοι της εκπαίδευσης για τους Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους που πρόκειται να παρασταθούν ως νομικοί παραστάτες σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης για την διευθέτηση των οφειλών των πελατών τους (Τραπεζών και Ιδιωτών) είναι:

  • Να γνωρίσουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και δεξιότητες που αυτή χρησιμοποιεί και προσφέρει
  • Να αξιοποιήσουν τις παραπάνω αρχές και δεξιότητες στις διαδικασίες Διαμεσολάβησης όπου θα διενεργήσουν ως Νομικοί Παραστάτες των εμπλεκομένων μερών, σε υποθέσεις τραπεζικής Διαμεσολάβησης
  • Να γνωρίσουν με λεπτομέρεια τον Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών
  • Να εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της Διαμεσολάβησης στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν
  • Να εκπαιδευτούν στην αποτελεσματική συνεργασία και χρησιμοποίηση του Διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
  • Να εκπαιδευτούν στην διαχείριση δύσκολων δανειοληπτών / οφειλετών κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης, στη δημιουργία εναλλακτικών κατά την διάρκεια της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, στις δεξιότητες διαπραγματεύσεων σε πολυμερείς και σύνθετες Διαμεσολαβήσεις καθώς και στη σύνταξη αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης
  • Να εξασκηθούν πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά και είναι εμπλουτισμένο με παίγνια ρόλων που προσομοιάζουν σε πραγματικές υποθέσεις.

The Mediation Lab

Το «The Mediation Lab» είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό το σχεδιασμό, την προώθηση και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης. Ασχολείται με τομείς εφαρμογής της Διαμεσολάβησης που έχουν διευρυμένο κοινωνικό αντίκτυπο. Οι δράσεις του επικεντρώνονται σε άξονες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που αποτελούν πυλώνες εξέλιξης της κοινωνίας και που περιλαμβάνουν και ενδιαφέρουν πολυάριθμες και ποικίλες ομάδες πολιτών.

Στόχος του είναι η Διαμεσολάβηση να επικρατήσει ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών και να ενταχθεί στη νομική κουλτούρα και πρακτική της χώρας μας. Βασικοί τομείς δραστηριοποίησής του είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση, η Περιβαλλοντική Διαμεσολάβηση (σε συνεργασία με φορείς Διαμεσολάβησης, Πανεπιστήμια, Βιομηχανίες και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ), η Σχολική Διαμεσολάβηση και η Διαμεσολάβηση στην καθημερινότητα, ως μέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων.

Το «The Mediation Lab» ερευνά και μελετά μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδεύσεις για Διαμεσολαβητές και μη Διαμεσολαβητές και εκδίδει εγχειρίδια εκπαίδευσης για τη Διαμεσολάβηση και άλλη σχετική βιβλιογραφία. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς που ασχολούνται με τη Διαμεσολάβηση, ενδεικτικά Mediators Beyond Boarders Int. (USA), MediateDomain Lda. (Portugal), Mediacciona (Spain), Tides Teaching (UK, Northern Ireland), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, University of Andalusia, University of Lisbon, Research Center of Legal Studies (CIEJ) School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria (Portugal), Crea (Consiglio di Ricerca), (Italy) με στόχο την προαγωγή και προώθηση της Διαμεσολάβησης ως Εναλλακτικής Μεθόδου Επίλυσης Διαφορών στα πλαίσια της Ελληνικής Έννομης Τάξης.