ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ευχαρίστως ανακοινώνει ότι η συναντήσεις στην ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ αρχίζουν πάλι

την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

στην αίθουσα « ΒΟΛΚΟΣ», στο Δημαρχείο της Κηφισιάς, από τις 5μμ μέχρι τις 7μμ.

Θα είναι στη διάθεσή σας δύο Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να σας διαφωτίσουν για τη Διαμεσολάβηση, τη νέο θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που επιτρέπει την γρήγορη, οικονομική και ειρηνική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, όπως διαφορές από οφειλόμενα μισθώματα, ανεξόφλητα τιμολόγια, καθυστερούμενες δόσεις δανείων, ποσά οφειλόμενα από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, περιουσιακές σχέσεις συζύγων, θέματα επιμέλειας των παιδιών, διαφορές μεταξύ εταιρείας και μετόχων ή εταίρων της, διαφορές μεταξύ εταιρείας και προμηθευτών της κλπ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με απορίες σας ή πρόσθετες πληροφορίες, που θεωρείτε ότι χρειάζεστε.

Αυτονόητο είναι ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση να παραμείνετε στην Πύλη σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοικτή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σας περιμένουμε με χαρά.

Για να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα της παρουσίας σας στην Πύλη, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητός ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και τα ευεργετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του, για τους πολίτες και για την κοινωνία, γενικότερα. Παραθέτουμε, λοιπόν, κατωτέρω, μια συνοπτική παρουσίαση της Διαμεσολάβησης, ευελπιστώντας ότι θα είναι διαφωτιστική για όσους ενδιαφερθούν να την διαβάσουν.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία, με την οποία μπορούν να λυθούν εξωδικαστικά, με την συνδρομή ενός αμερόληπτου τρίτου, δηλαδή του Διαμεσολαβητή διαφορές, μόνο αστικές και εμπορικές διαφορές προς το παρόν στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι τα μέρη της διαφοράς μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείμενο της. Παραδείγματος χάριν, ένα δάνειο μεταξύ ιδιωτών, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων (κατά συνέπεια και τα δάνεια που χορηγούν οι Τράπεζες), οι μισθώσεις κινητών ή ακινήτων, οι διαφορές μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και των μετόχων της, οι διάφορες μεταξύ εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και των εταίρων της, οι διάφορες των μετόχων ανώνυμης εταιρείας μεταξύ τους, οι διαφορές των εταίρων περιορισμένης ευθύνης μεταξύ τους, οι διαφορές που απορρέουν από συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας κλπ είναι διαφορές, που μπορούν να υπαχθούν σε Διαμεσολάβηση, διότι τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ελεύθερα να ρυθμίσουν όπως θέλουν τις σχετικές απαιτήσεις τους, να επιδιώξουν την πλήρη ή την μερική ικανοποίηση τους, να τις περιορίζουν, μέχρι και να παραιτούνται εντελώς από αυτές. Πράγματι ,οι διάφορες αυτών των κατηγοριών, όπως και οι συμφωνίες, οι συμβάσεις από τις οποίες απορρέουν, δεν διέπονται από κανόνες αναγκαστικού δικαίου, αλλά από κανόνες ενδοτικού δικαίου. Αντιθέτως, διαφορές, ,που ρυθμίζονται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου όπως, παραδείγματος χάριν, το διαζύγιο, δεν μπορούν να υπαχθούν σε Διαμεσολάβηση.

Ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τους ενδιαφερόμενους, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, έχει ο ευέλικτος χαρακτήρας της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, η απόλυτη εχεμύθεια, την οποία υποχρεούνται να τηρούν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, η ελευθερία των ενδιαφερομένων να ρυθμίσουν την διαφορά τους με τον καλύτερο τρόπο, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων -σε αντίθεση με την δικαστική διαδικασία, όπου -αναγκαστικά- υπάρχει μια πλευρά, που νικά και η άλλη που ηττάται- η ταχύτητα της διαδικασίας, η οποία συνήθως δεν ξεπερνά τις οκτώ ώρες (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαφορά λύνεται οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, απλώς, εάν η διαφορά δεν λυθεί μέσα σε οκτώ ώρες, ο διαμεσολαβητής και τα αντιμαχόμενα μέρη πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά εάν υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες επίλυσης, όποτε μπορούν να παρατείνουν την διαδικασία), το χαμηλό κόστος της διαδικασίας, η εκτόνωση των αρνητικών συναισθημάτων των ενδιαφερομένων με τρόπο, όμως, που δεν προσβάλλει την αξιοπρέπεια κανενός, όποτε καθίσταται δυνατόν να συνεχίσουν οι ενδιαφερόμενοι -εάν το επιθυμούν- τις κοινωνικές, αλλά και τις επαγγελματικές τους σχέσεις και συνεργασίες, η συμβολή στην διατήρηση της ειρήνης στην οικογένεια, αφού επιτρέπει την επίλυση των οικογενειακών διαφορών, με τρόπο που κατευνάζει τα παράπονα και τις μνησικακίες, η καθοριστική συμβολή στην ελάφρυνση των Δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να εκδίδουν πολύ ταχύτερα αποφάσεις σε όσες υποθέσεις υποβάλλονται σε αυτά, για να αναφερθούν μόνο τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου αυτού εργαλείου εξωδικαστικής επίλυσης διαφόρων που είναι η Διαμεσολάβηση.

Υπάρχουν δυο ακόμη σημαντικά στοιχεία, που πρέπει να τονιστούν. Το ένα αφορά στον Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι αμερόληπτος τρίτος, που επιλέγουν από κοινού οι ενδιαφερόμενοι από τον σχετικό Κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος από Φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, πιστοποιημένος και διαπιστευμένος από το πιο πάνω Υπουργείο. Για να εκπαιδευτεί κάποιος ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ο Διαμεσολαβητής διευθύνει την διαδικασία της Διαμεσολάβησης, διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, εφαρμόζοντας όσα έχει διδαχθεί και χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες, που έχει αποκτήσει, να βρουν -εκείνοι- την λύση που θεωρούν την πιο κατάλληλη για την διαφορά τους. Επιβάλλεται να διευκρινιστεί, τονιστεί και υπογραμμιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ρητά προβλέπεται από τον Νόμο ότι, εάν προκύψει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επίλυση της διαφοράς τους, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνεται στο Πρακτικό, το οποίο, συντάσσει ο Διαμεσολαβητής κατά το πέρας της διαδικασίας. Το εν λόγω Πρακτικό μπορεί να κατατεθεί στον Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην εδαφική περιφέρεια του οποίου διεξήχθη η διαδικασία της Διαμεσολάβησης για να τεθεί επ’ αυτού από τον Πρόεδρο του ίδιου Δικαστηρίου ο εκτελεστήριος τύπος, όποτε το συμφωνητικό των ενδιαφερομένων -εφόσον περιέχει συμφωνία για την ύπαρξη αξίωσης, που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά–ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ, εάν συντρέξει περίπτωση, ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την Διαμεσολάβηση, μπορεί αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: eed.mediation@eledi.gr, με αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: catherinecotsaki@hotmail.com, να ζητά συμπληρωματική ενημέρωση ή να θέτει σχετικές ερωτήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρέχουμε ή στις οποίες θα απαντάμε δωρεάν το ταχύτερο δυνατόν.

Κηφισιά, 10 Οκτωβρίου 2019

Κατερίνα Κωτσάκη

Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση