Ένα από τα πρώτα θέματα που έχει να λύσει ο δικηγόρος ξεκινώντας τη δικαστική διεκδίκηση για λογαριασμό του εντολέα του, ξεκινώντας δηλαδή να γράφει μια αγωγή, είναι το σε ποιο δικαστήριο θα απευθυνθεί και σε ποια διαδικασία. Οι απαντήσεις στα θέματα αυτά δεν είναι πάντα προφανείς. Υπάρχουν πολλές διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και συχνά τα πράγματα είναι περίπλοκα. Αν μία αγωγή κατατεθεί σε άλλο δικαστήριο ή σε άλλη διαδικασία από την επιβαλλόμενη, θα υπάρξει σημαντική απώλεια χρόνου, επιπλέον δαπάνες, αλλά πιθανόν και άλλες συνέπειες, όπως για παράδειγμα ότι ο αντίδικος πλέον έχει χρόνο να αναπροσαρμόσει κατάλληλα τη θέση του και τα αποδεικτικά του μέσα και να πετύχει ένα καλύτερο γι’ αυτόν αποτέλεσμα.

Ας δούμε το θέμα αυτό σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όπως σε όλους τους τομείς της οικονομίας, έτσι και στον τομέα των επιχειρήσεων τουρισμού, εμφανίζονται ολόκληρες κατηγορίες διαφορών που μάλιστα συχνά έχουν σημαντικό οικονομικό αντικείμενο. Τέτοιες είναι και οι συμβάσεις που αφορούν τα ξενοδοχεία. Είναι συνήθως μικτές συμβάσεις με προέχουσα τη μίσθωση, μπορούν όμως να λάβουν διάφορες επιμέρους μορφές και αυτό να επηρεάσει την αρμοδιότητα όπως για παράδειγμα:

Μπορεί να πρόκειται για εγγυημένη κράτηση ξενοδοχείου, όπου μισθώνεται ολόκληρο το ξενοδοχείο μαζί με τον εξοπλισμό του αλλά και με το προσωπικό και ο αντισυμβαλλόμενος του ξενοδοχείου έχει την υποχρέωση να πληρώνει ακόμη και όταν δεν προβαίνει σε χρήση.

Ίσως να πρόκειται για σύμβαση allotment, όπου οι δύο συμβαλλόμενες πλευρές δεσμεύονται για έναν μέγιστο και έναν ελάχιστο αριθμό κλινών και ο αντισυμβαλλόμενος του ξενοδοχείου πληρώνει για όσες κλίνες χρησιμοποιεί.

Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση μίσθωσης τουριστικής έπαυλης, όπου η μίσθωση είναι ενιαία, δηλαδή αφορά όλη την κατοικία και όχι ανά δωμάτιο.

Ενίοτε προκύπτουν θέματα σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός ξενοδοχείου. Και πού θα απευθυνθεί ο παραχωρήσας το δικαίωμα εκμετάλλευσης όταν επιθυμεί πλέον τη λύση της σύμβασης ώστε να προβεί ο ίδιος σε ιδιόχρηση.

Άλλα συχνά θέματα, αφορούν το ύψος του μισθώματος, καθώς τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ένα συνηθισμένο αίτημα είναι η μείωση μισθώματος.

Και βέβαια τις τουριστικές επιχειρήσεις αφορούν και απασχολούν οι μεγάλες επενδυτικές διαφορές για ξενοδοχεία, συγκροτήματα κ.ο.κ.

Μια εσφαλμένη επιλογή δικαστηρίου ως προς τον βαθμό, σε σχέση με την υλική αρμοδιότητα, ή ως προς τη διαδικασία, μπορεί να δημιουργήσει χρονικές καθυστερήσεις, οικονομική επιβάρυνση και πολλές άλλες περαιτέρω ζημίες.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να δώσει και στα θέματα αυτά σημαντική βοήθεια στους εμπλεκόμενους και να απαλλάξει τους δικηγόρους από τη μελέτη και διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν καθαρά τη διαδικασία και από την ευθύνη για τις δυσμενείς συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση εσφαλμένης επιλογής. Προσφεύγοντας στη διαμεσολάβηση τα μέρη και οι δικηγόροι τους, θα ασχοληθούν με την ουσία της υπόθεσης. Και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν τη διαφορά μέσα σε λίγες ώρες, με τον τρόπο που ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση και με λύση που δεν θα επιβληθεί, αλλά θα την έχουν συναποφασίσει και συναποδεχθεί τα ίδια τα μέρη που εμπλέκονται στη διαφορά. Οπότε θα γνωρίζουν σε χρόνο ενεστώτα, από σήμερα, το πώς θα προχωρήσουν, ρυθμίζοντας έτσι την πορεία και την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους.

ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δ.Σ.Θ.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια Πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου